Strona główna | Mapa strony | Kontakt
URZĄD GMINY
KONTAKT
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
INWESTYCJE I PROJEKTY
2006
2009
2010
2011
2012
2013
2014{Nowość:Konkurs-Działanie 2.3}
2015
2016
2017
2018
2019
Program ERAZMUS +
Informacje o realizacji projektu Erazmus +
2020
Kompleksowa termomodernizacja budynku zespołu szkół w miejscowości Wałdowo Królewskie
Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikacje źródeł energii na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska
SAMORZĄDOWY INFORMATOR GMINY
BUDOWA NAPOWIETRZNEJ LINII 2x400 kV
OGŁOSZENIA
PRACOWNIA CERAMICZNA
KATALOG Z INFORMACJAMI
MAPA SERWISU
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GALERIA
ZDROWIE
KRUS - INFORMACJE DLA ROLNIKÓW
GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
OŚWIATA
SPORT
TURYSTYKA
WYKOPALISKA W PNIU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
SZKOLENIA
POLICJA
Ustalanie przebiegu linii 400kv
TELEFONY ALARMOWE
GMINNE KOŁO EMERYTÓW,RENCISTÓW I INWALIDÓW
PODZIĘKOWANIA
BEZDOMNE ZWIERZĘTA
AKTUALNOŚCI Archiwum
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
ROZKŁAD JAZDY
PODNIESIENIE KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW GMINY
PROJEKT-CYBERNASTOLATEK
GOSPODARKA ODPADAMI
PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY – Linia Dębowiec – Wałdowo Królewskie
FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

Czwartek, 04.04.2019
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Borki

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Borki współfinansowany przy udziale środków z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w kwocie: 154.800,00 złotych. Stan przed wykonaniem zadania 04.04.2019 r. podczas prac [...]Piątek, 29.03.2019
Ścieżka rowerowa

W dniu 27 marca została zawarta umowa pomiędzy Gminą Dąbrowa Chełmińska a firmą Bogmar sp. z o.o z Ostromecka na zadanie pn.:„Rozbudowa części drogi powiatowej nr 1601C polegająca na budowie ścieżki rowerowej relacji Dąbrowa Chełmińska- Czarże- Dębowiec”. Cena wybranej oferty: 3.277.335,00 zł brutto. Długość ścieżki 5,7 km Jest to trzeci etap budowy ścieżki rowerowej relacji Dąbrowa Chełmińska - Dębowiec. w roku 2018 wykonano etap Dąbrowa Chełmińska [...]Wtorek, 29.01.2019
Budowa ścieżki rowerowej i chodników w 2019 roku

Budowa ścieżki rowerowej i chodników w 2019 roku: 1. Budowa ścieżki rowerowej (5,7 km) relacji Dąbrowa Chełmińska skrzyżowanie-Czemlewo-Czarże: planowane nakłady finansowe: 3.822.483,52 zł, w tym środki gminne 600.000,00 zł, środki z budżetu Powiatu Bydgoskiego 600.000,00 zł, środki unijne z Schematu ZIT 2.622.483,52 zł; 2. Budowa chodnika w m. Czemlewo (kontynuacja zadania): planowane nakłady: 90.000,00 zł, w tym 80.000,00 zł budżet gminy oraz 10.000,00 [...]Piątek, 29.03.2019
Dofinansowanie na budowę drogi w Czarżu

Wczoraj (28 marca) w Toruniu Wójt Gminy podpisał umowę na dofinansowanie zadania pn.: Przebudowa ul. Nowej w miejscowości Czarże" z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Koszt całkowity zadania to 448.000,00 zł, a wysokość dofinansowania to ponad 250.000,00 zł. W ramach inwestycji powstała nowa jezdnia 0,147 km, zatoka autobusowa, chodniki i miejsca [...]Wtorek, 29.01.2019
inwestycje wodno-kanalizacyjne

Inwestycje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w gminie na rok 2019: 1. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę fragmentu bocznego kanalizacji tłocznej w m. Strzyżawa - wartość 8.000,00 zł, 2.Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Strzyżawa, budowa wodociągu w m. Gzin - kontynuacji zadania z roku 2018 - wartość robót: 3.259.821,16 zł, w tym w 2019 roku 2.210.779,28 zł (środki własne: 690.833,28 zł.; środki unijne: 1.519.946,00 zł.). [...]Poniedziałek, 01.04.2019
Dofinansowanie na świetlice wiejskie

W dniu 29 marca br. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, Wójt Gminy podpisał umowę na dofinansowanie zadania pn.: "Zmiana sposobu użytkowania  byłej szkoły podstawowej na świetlicę wiejską wraz z jej przebudową w miejscowości Czemlewo oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rafa" z EFRR w ramach osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 7.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa [...]Piątek, 29.03.2019
Przebudowa części ul. Rzemieślniczej i ul. Kamiennej w Dąbrowie Chełmińskiej

Na sesji w dniu 27 marca Rada Gminy Dąbrowa Chełmińska przyjęła do budżetu zadanie pn.:" Przebudowa części ul. Rzemieślniczej i ul. Kamiennej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska". Inwestycja ma być realizowana pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Nabór wniosków trwa do 15 kwietnia br. ogłoszony przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. W ramach inwestycji planuje się wykonać nową nawierzchnię z kostki betonowej, chodniki, [...]Piątek, 29.03.2019
Budowa kanalizacji sanitarnej na części ul. Strażackiej i Modrakowej w Dąbrowie Chełmińskiej

Gmina  w br., w siłach własnych, planuje wykonać 0,13 km kanalizacji sanitarnej na części ul. Strażackiej i Modrakowej w Dąbrowie Chełmińskiej. Nakłady na materiał i sprzęt 43.000,00 zł. Efektem ekologicznym będzie likwidacja 5 szamb oraz możliwość podłączenia do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej jeszcze niezabudowanych [...]Poniedziałek, 04.02.2019
Dotacje z budżetu gminy na 2019 rok

Dotacje z budżetu gminy na 2019 rok: 1. Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - pula środków w budżecie 10.000,00 zł; 2. Dotacja na dofinansowanie wymiany pokryć dachowych zawierających azbest - pula środków w budżecie 20.000,00 zł; Więcej informacji nt. plik do pobrania:  http://bip.dabrowachelminska.lo.pl/?cid=289 3. Dotacje na prace konserwatorskie przy zabytkach  - pula środków  w budżecie 60.000,00 [...]Piątek, 01.02.2019
Budowa oświetlenia drogowego w 2019 roku

Budowa oświetlenia drogowego w 2019 roku: 1. Budowa oświetlenia drogowego na ul. Modrakowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska etap I - opracowanie projektu; 2. Oświetlenie skrzyżowania ulicy Unisławskiej z ulicą Brzozową w miejscowości Czarże; 3. Budowa oświetlenia w miejscowości Reptowo - III etap; 4. Budowa oświetlenia w miejscowości Strzyżawa - chodnika przy drodze krajowej nr [...]Wtorek, 29.01.2019
Inwestycje drogowe

Inwestycje drogowe: 1. Budowa drogi gminnej w m. Czarże (kontynuacja zadania): wartość zadania: 445.000,00 zł, w tym dofinansowanie z PROW 270.000,00 zł (oczekujemy na podpisanie umowy z samorządem województwa); 2. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Czemlewie (ok. 0,650 km): planowane nakłady 300.00,00 zł, w tym planowane pozyskanie środków z Urzędu Marszałkowskiego 150.000,00 zł (wniosek o dofninasowanie został złożony w grudniu 2018 [...]poleć artykuł wersja do druku  

Copyright © 2007 by Logonet