Strona główna | Mapa strony | Kontakt
URZĄD GMINY
KONTAKT
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
INWESTYCJE I PROJEKTY
2006
2009
2010
2011
2012
2013
2014{Nowość:Konkurs-Działanie 2.3}
2015
2016
2017
2018
2019
Program ERAZMUS +
Informacje o realizacji projektu Erazmus +
2020
Kompleksowa termomodernizacja budynku zespołu szkół w miejscowości Wałdowo Królewskie
Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikacje źródeł energii na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska
SAMORZĄDOWY INFORMATOR GMINY
BUDOWA NAPOWIETRZNEJ LINII 2x400 kV
OGŁOSZENIA
PRACOWNIA CERAMICZNA
KATALOG Z INFORMACJAMI
MAPA SERWISU
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GALERIA
ZDROWIE
KRUS - INFORMACJE DLA ROLNIKÓW
GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
OŚWIATA
SPORT
TURYSTYKA
WYKOPALISKA W PNIU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
SZKOLENIA
POLICJA
Ustalanie przebiegu linii 400kv
TELEFONY ALARMOWE
GMINNE KOŁO EMERYTÓW,RENCISTÓW I INWALIDÓW
PODZIĘKOWANIA
BEZDOMNE ZWIERZĘTA
AKTUALNOŚCI Archiwum
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
ROZKŁAD JAZDY
PODNIESIENIE KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW GMINY
PROJEKT-CYBERNASTOLATEK
GOSPODARKA ODPADAMI
PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY – Linia Dębowiec – Wałdowo Królewskie
FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

Poniedziałek, 02.07.2018
Budowa ścieżek rowerowych

W dniu 29 czerwca została zawarta pomiędzy Gminą Dąbrowa Chełmińska a Urzędem Marszałkowskim w Toruniu umowa na dofinansowanie zadania budowy ścieżki rowerowej z Dąbrowy Chełmińskiej do Dębowca i z Dąbrowy Chełmińskiej do Janowa. Rekordowa kwota dofinansowania wynosi: 5.043.806,27 zł. Całkowity budżet: 6.021.088,11 zł. Prace budowlane rozpoczną się w lipcu [...]Piątek, 12.01.2018
Kanalizacja sanitarna

Zadania przewidziane do realizacji w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w roku 2018: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie Chełmińskiej - rozbudowa fragmentu sieci na działce nr 60/31 ul. Targowa - nakład: 9.000,00 zł; 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowym Dworze - rozbudowa fragmentu sieci - nakłady: 8.000,00 zł; 3. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa - nakłady: 3.141.833,28 zł, w tym dofinansowanie ze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich [...]Wtorek, 11.12.2018
Odnawialne źródła energii

Gmina przygotowuje projekt pn. „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska” dotyczy budowy rozproszonych mikro instalacji źródeł odnawialnych w budownictwie mieszkalnym na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska. Przedmiotowe mikro instalacje będą stanowiły systemy fotowoltaiczne (54 szt.), systemy kolektorów słonecznych (4 [...]Poniedziałek, 15.01.2018
Ścieżki rowerowe

1. W roku bieżącym na terenie naszej gminy powstaną dwie nowe ścieżki rowerowe o łącznej długości 10 km. Pierwsza z nich połączy już istniejącą ścieżkę rowerową z Dąbrowy Chełmińskiej do Ostromecka na odcinku Dąbrowa Chełmińska skrzyżowanie przez Czemlewo i Czarże do Dębowca (10 km do granicy z Gminą Unisław). Druga stanowić będzie odnogę do miejscowości Janowo (3 km). Na to zadanie planujemy przeznaczyć kwotę o. 4.697.000,00 zł,  w tym gmina 400.000,00 zł, [...]Poniedziałek, 17.09.2018
Modernizacja parkingu przy ul. Nowej w Czarżu

Rozpoczęły się prace związane z modernizacją parkinu przy ulicy Nowej w Czarżu. stan na 11.09.2018 r. stan na 16.02.2016r. [...]Czwartek, 06.09.2018
Modernizacja drogi w Janowie

Trwają prace związane z modernizacją drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Janowo (od świetlicy wiejskiej w kierunku Reptowa) - długość 700 mb; szerokość 4 m,  w technologii bitumicznej. Inwestycja ta jest współfinansowana ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Kwota dofinansowania 126.000,00 zł. Środki gminy to 130.000,00 zł. stan na 11.09.2018 [...]Poniedziałek, 15.01.2018
Chodniki

W ramach współpracy z Radami Sołeckimi w roku bieżącym rozpoczniemy budowę następujących chodników: a) przy ul. Osiedlowej w Wałdowie Królewskim (od ul. Długiej) - rozpoczęcie prac I etapu, planowane nakłady: 20.000,00 zł Sołectwo, gmina 18.000,00 zł; b) w miejscowości Czemlewo (droga gminna przy starej szkole w kierunku Janowa) - planowane nakłady: 10.000,00 zł Sołectwo, gmina 45.000,00 zł; c) w miejscowości Czarże ul. Bałtycka (przy drodze powiatowej) [...]Czwartek, 06.09.2018
Chodnik w Ostromecku

Trwają prace związane z budową chodnika wzdłuż ul. Bydgoskiej w Ostromecku. Inwestycja przy drodze wojewódzkiej jest finansowana ze środków Gminy Dąbrowa Chełmińska. Chodnik poprawi bezpieczeństwo pieszych na tym odcinku drogi oraz skomunikuje posesje przy ul. Bydgoskiej 1 z centrum wsi stan na 11.09.2018r. 06.09.2018 r. . [...]Środa, 25.07.2018
Budowa drogi do tzw. „małej szkoły” w Ostromecku

Ruszyła budowa drogi do tzw. „małej szkoły” w Ostromecku. Koszt zadania 100.000,00 zł. stan na 24.05.2018 r. [...]Poniedziałek, 21.05.2018
Dotacjia na modernizację drogi w Janowie

W grudniu 2017 r. złożyliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na dofinansowanie zadania pn. modernizacji drogi w m. Janowo (od świetlicy wiejskiej w kierunku Reptowa) - długość 700 mb; szerokość 4 m,  w technologii bitumicznej. Wniosek został przyjęty i otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 126.000,00 zł. Środki gminy to 130.000,00 zł. Planowany termin zakończenia zadania wrzesień br. stan na dzień 13.07.2018 r. stan przed [...]Poniedziałek, 02.07.2018
Dotacje dla OSP

Gmina Dąbrowa Chełmińska informuje, że otrzymała z Ministerstwa Sprawiedliwości dotację celową na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa dla jednostek OSP. Kwota przyznanej dotacji wyniesie 49 302,00 zł brutto, natomiast wkład własny Gminy to 498,00 zł czyli 1%. Przyznana dotacja zostanie przeznaczona na zakup następujących sprzętów: 1 Automatyczny [...]Środa, 13.06.2018
Budowa chodnika w Wałdowie Królewskim

Budowa chodnika przy ul. Osiedlowej w Wałdowie Królewskim (od ul. Długiej). Planowany koszt zadania 38.000,00 zł w tym: Fundusz sołecki Wałdowo Królewskie 20.000,00 zł Gmina 18.000,00 zł EFEKT KOŃCOWY [...]Czwartek, 21.06.2018
Budowa ścieżek rowerowych

Z przyjemnością informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zatwierdził listę pozytywnie ocenionych projektów w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, dla Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałanie 3.5.2. Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, przyznając dofinansowanie [...]Środa, 13.06.2018
Budowa ścieżek rowerowych

Rozpoczął się pierwszy etap budowy ścieżek rowerowych Dąbrowa Chełmińska - Janowo   i Dąbrowa Chełmińska - Czemlewo - Czarże - Dębowiec. Nadleśnictwo Toruń przystąpiło do wycinki drzew z gruntu leśnego, który został przeznaczony na poszerzenie pasa drogowego (do 25 m szerokości), w tym i na budowę ścieżki rowerowej. Obecnie gmina oczekuje na zawarcie umowy na dofinansowanie tego zadania z Urzędu Marszałkowskiego w [...]Wtorek, 12.06.2018
Wniosek o dotacje na remont śiwetlic wiejskich

 W dniu 12 czerwca, w siedzibie LGD Zakole Dolnej Wisły w Kijewie Królewskim,   złożony został wniosek o dofinansowanie zadania pn.: "Zmiana sposobu użytkowania części budynku starej szkoły podstawowej ma świetlicę wiejską wraz z jej przebudową w miejscowości Czemlewo oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rafa". Inwestycja ma być finansowana  z osi priorytetowej 7 - Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Wnioskowana kwota [...]Środa, 06.06.2018
Dotacja dla gminy

W dniu 6 czerwca w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu została zawarta umowa na dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Janowo. Całkowity budżet zadania to: 256.000,00 zł, w tym dofinansowanie z Województwa Kujawsko-Pomorskiego 126.000,00 zł. Droga (od świetlicy w kierunku Reptowa) będzie wykonana w technologii asfaltowej, szerokości 4 m i długości 700 [...]Wtorek, 22.05.2018
Dotacja z WFOŚiGW

W dniu 18 maja br. otrzymaliśmy informację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, o promesie udzielenia dotacji na przedsięwzięcie pn.: Z pszczołami za pan brat. Projekt będzie realizowany w Zespole Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej. Zajęcia przyrodniczo-edukacyjne prowadzone będą przez naszych nauczycieli. Budżet projektu wynosi: 40.000,00 zł i w całości jest refundowany z dotacji. [...]Czwartek, 15.03.2018
Wnioski o dotacje dla Gminy

27 lutego zostały złożone następujące wnioski przez Gminę Dąbrowa Chełmińska, o przyznanie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu  w ramach programu priorytetowego "Edukacja ekologiczna 2018-2019": 1. "Pszczelarska ścieżka edukacyjna przy szkole podstawowej w Dąbrowie Chełmińskiej" - wnioskowana kwota dofinansowania 50.000,00 zł - zakres zadania: plenerowa klasa przyrodnicza przy budynku Szkoły Podstawowej w [...]Wtorek, 16.01.2018
Remonty dróg - fundusz sołecki 2018

Poniżej prezentujemy kwoty jakie mieszkańcy przeznaczyli na remonty dróg na rok 2018, na wrześniowych zebraniach uchwalających wniosek do funduszu sołeckiego. Poniższe zestawienie może ulec zmianie w ciągu roku, w przypadku zmian w funduszu sołeckim, których można dokonać na zebraniach wiejskich. Plik do [...]Poniedziałek, 15.01.2018
Oświetlenie drogowe

W naszej gminie z roku na rok przybywa oświetlonych dróg i ulic. W tym roku przystępujemy do budowy oświetlenia drogowego: a) w Wałdowie Królewskim ul. Sosnowa (22 lampy) - dokończenie zadania z roku 2017 - kwota 26.000,00 zł; b) w Janowie w kierunku Rafy (6 lamp) - dokończenie zadania z roku 2017 - kwota 7.800,00 zł; c) w Dąbrowie Chełmińskiej na ul. Cichej (w 2017 r. opracowano dokumentację projektową) docelowo 6 lamp;  w 2018 r. 4 szt . Realizacji za [...]Poniedziałek, 15.01.2018
Kultura i rekreacja

Gmina przygotowuje się do złożenia wniosku na przebudowę i remont świetlicy wiejskiej w Czemlewie i Rafie. Zadanie ma być dofinansowane z Lokalnej Grupy Działania Zakole Dolnej Wisły. Niezbędnym dokumentem pozwalającym aplikować o to zadanie jest Gminny Program Rewitalizacji. Obecnie jest on oceniany w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu po zgłoszonych poprawkach. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2018 - 2019. Kolejnym projektem, na który gmina zamierza uzyskać [...]Poniedziałek, 15.01.2018
Budowa dróg

Najważniejsze tegoroczne  inwestycje drogowe będą realizowane przy Zespole Szkół w Czarżu i  "małej" szkole w Ostromecku: a) w Czarżu nastąpi rozbudowa ul. Nowej; powstanie zatoka dla autobusu szkolnego, jezdnia z kostki brukowej, chodniki w kierunku sali gimnastycznej oraz miejsca parkingowe - planowane nakłady z budżetu gminy to ok. 400.000,00 zł; b) w Ostromecku powstanie nowa nawierzchnia z kostki brukowej wraz z miejscami parkingowymi na drodze wewnętrznej [...]Poniedziałek, 15.01.2018
Dotacje gminne

W budżecie gminy przewidziano dotacje na: a) budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (pula środków do wykorzystania 10.000,00 zł); b) dofinansowanie wymiany pokryć dachowych zawierających azbest (pula środków do wykorzystania 10.000,00 zł); c) prac konserwatorskich i restauratorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków (pula środków do wykorzystania 60.000,00 zł); Szczegółowe informacje o procedurach przyznawania wsparcia można [...]Poniedziałek, 15.01.2018
Sieć wodociągowa

W roku 2018 gmina zamierza zrealizować rozbudowę następujące sieci wodociągowych: 1. ul. Akacjowa w Gzinie; 2. część ul. Sosnowa w Wałdowie Królewskim; 3. w miejscowości Reptowo - przedłużenie sieci po drogą gminną; 4. ul. Linie  w Dąbrowie Chełmińskiej (przedłużenie [...]poleć artykuł wersja do druku  

Copyright © 2007 by Logonet