Strona główna | Mapa strony | Kontakt
URZĄD GMINY
KONTAKT
INWESTYCJE I PROJEKTY
2006
2009
2010
2011
2012
2013
2014{Nowość:Konkurs-Działanie 2.3}
2015
2016
2017
2018
2019
SAMORZĄDOWY INFORMATOR GMINY
BUDOWA NAPOWIETRZNEJ LINII 2x400 kV
OGŁOSZENIA
PRACOWNIA CERAMICZNA
KATALOG Z INFORMACJAMI
MAPA SERWISU
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GALERIA
ZDROWIE
KRUS - INFORMACJE DLA ROLNIKÓW
GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
OŚWIATA
SPORT
TURYSTYKA
WYKOPALISKA W PNIU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
SZKOLENIA
Ustalanie przebiegu linii 400kv
POLICJA
TELEFONY ALARMOWE
GMINNE KOŁO EMERYTÓW,RENCISTÓW I INWALIDÓW
PODZIĘKOWANIA
ADOPCJA ZWIERZĄT
ROZKŁAD JAZDY
AKTUALNOŚCI Archiwum
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007

Środa, 13.06.2018
Budowa ścieżek rowerowych

Rozpoczął się pierwszy etap budowy ścieżek rowerowych Dąbrowa Chełmińska - Janowo   i Dąbrowa Chełmińska - Czemlewo - Czarże - Dębowiec. Nadleśnictwo Toruń przystąpiło do wycinki drzew z gruntu leśnego, który został przeznaczony na poszerzenie pasa drogowego (do 25 m szerokości), w tym i na budowę ścieżki rowerowej. Obecnie gmina oczekuje na zawarcie umowy na dofinansowanie tego zadania z Urzędu Marszałkowskiego w [...]Środa, 13.06.2018
Budowa chodnika w Wałdowie Królewskim

Trwa budowa chodnika przy ul. Osiedlowej w Wałdowie Królewskim (od ul. Długiej). Planowany koszt zadania 38.000,00 zł w tym: Fundusz sołecki Wałdowo Królewskie 20.000,00 zł Gmina 18.000,00 zł [...]Poniedziałek, 21.05.2018
Dotacjia na modernizację drogi w Janowie

W grudniu 2017 r. złożyliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na dofinansowanie zadania pn. modernizacji drogi w m. Janowo (od świetlicy wiejskiej w kierunku Reptowa) - długość 700 mb; szerokość 4 m,  w technologii bitumicznej. Wniosek został przyjęty i otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 126.000,00 zł. Środki gminy to 130.000,00 zł. Planowany termin zakończenia zadania wrzesień br. stan przed planowaną inwestycją [...]Wtorek, 12.06.2018
Wniosek o dotacje na remont śiwetlic wiejskich

 W dniu 12 czerwca, w siedzibie LGD Zakole Dolnej Wisły w Kijewie Królewskim,   złożony został wniosek o dofinansowanie zadania pn.: "Zmiana sposobu użytkowania części budynku starej szkoły podstawowej ma świetlicę wiejską wraz z jej przebudową w miejscowości Czemlewo oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rafa". Inwestycja ma być finansowana  z osi priorytetowej 7 - Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Wnioskowana kwota [...]Środa, 06.06.2018
Dotacja dla gminy

W dniu 6 czerwca w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu została zawarta umowa na dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Janowo. Całkowity budżet zadania to: 256.000,00 zł, w tym dofinansowanie z Województwa Kujawsko-Pomorskiego 126.000,00 zł. Droga (od świetlicy w kierunku Reptowa) będzie wykonana w technologii asfaltowej, szerokości 4 m i długości 700 [...]Wtorek, 22.05.2018
Dotacja z WFOŚiGW

W dniu 18 maja br. otrzymaliśmy informację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, o promesie udzielenia dotacji na przedsięwzięcie pn.: Z pszczołami za pan brat. Projekt będzie realizowany w Zespole Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej. Zajęcia przyrodniczo-edukacyjne prowadzone będą przez naszych nauczycieli. Budżet projektu wynosi: 40.000,00 zł i w całości jest refundowany z dotacji. [...]Czwartek, 15.03.2018
Wnioski o dotacje dla Gminy

27 lutego zostały złożone następujące wnioski przez Gminę Dąbrowa Chełmińska, o przyznanie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu  w ramach programu priorytetowego "Edukacja ekologiczna 2018-2019": 1. "Pszczelarska ścieżka edukacyjna przy szkole podstawowej w Dąbrowie Chełmińskiej" - wnioskowana kwota dofinansowania 50.000,00 zł - zakres zadania: plenerowa klasa przyrodnicza przy budynku Szkoły Podstawowej w [...]Poniedziałek, 15.01.2018
Chodniki

W ramach współpracy z Radami Sołeckimi w roku bieżącym rozpoczniemy budowę następujących chodników: a) przy ul. Osiedlowej w Wałdowie Królewskim (od ul. Długiej) - rozpoczęcie prac I etapu, planowane nakłady: 20.000,00 zł Sołectwo, gmina 18.000,00 zł; b) w miejscowości Czemlewo (droga gminna przy starej szkole w kierunku Janowa) - planowane nakłady: 10.000,00 zł Sołectwo, gmina 45.000,00 zł; c) w miejscowości Czarże ul. Bałtycka (przy drodze powiatowej) - [...]Wtorek, 16.01.2018
Remonty dróg - fundusz sołecki 2018

Poniżej prezentujemy kwoty jakie mieszkańcy przeznaczyli na remonty dróg na rok 2018, na wrześniowych zebraniach uchwalających wniosek do funduszu sołeckiego. Poniższe zestawienie może ulec zmianie w ciągu roku, w przypadku zmian w funduszu sołeckim, których można dokonać na zebraniach wiejskich. Plik do [...]Poniedziałek, 15.01.2018
Oświetlenie drogowe

W naszej gminie z roku na rok przybywa oświetlonych dróg i ulic. W tym roku przystępujemy do budowy oświetlenia drogowego: a) w Wałdowie Królewskim ul. Sosnowa (22 lampy) - dokończenie zadania z roku 2017 - kwota 26.000,00 zł; b) w Janowie w kierunku Rafy (6 lamp) - dokończenie zadania z roku 2017 - kwota 7.800,00 zł; c) w Dąbrowie Chełmińskiej na ul. Cichej (w 2017 r. opracowano dokumentację projektową) docelowo 6 lamp;  w 2018 r. 4 szt . Realizacji za [...]Poniedziałek, 15.01.2018
Kultura i rekreacja

Gmina przygotowuje się do złożenia wniosku na przebudowę i remont świetlicy wiejskiej w Czemlewie i Rafie. Zadanie ma być dofinansowane z Lokalnej Grupy Działania Zakole Dolnej Wisły. Niezbędnym dokumentem pozwalającym aplikować o to zadanie jest Gminny Program Rewitalizacji. Obecnie jest on oceniany w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu po zgłoszonych poprawkach. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2018 - 2019. Kolejnym projektem, na który gmina zamierza uzyskać [...]Poniedziałek, 15.01.2018
Budowa dróg

Najważniejsze tegoroczne  inwestycje drogowe będą realizowane przy Zespole Szkół w Czarżu i  "małej" szkole w Ostromecku: a) w Czarżu nastąpi rozbudowa ul. Nowej; powstanie zatoka dla autobusu szkolnego, jezdnia z kostki brukowej, chodniki w kierunku sali gimnastycznej oraz miejsca parkingowe - planowane nakłady z budżetu gminy to ok. 400.000,00 zł; b) w Ostromecku powstanie nowa nawierzchnia z kostki brukowej wraz z miejscami parkingowymi na drodze wewnętrznej [...]Poniedziałek, 15.01.2018
Dotacje gminne

W budżecie gminy przewidziano dotacje na: a) budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (pula środków do wykorzystania 10.000,00 zł); b) dofinansowanie wymiany pokryć dachowych zawierających azbest (pula środków do wykorzystania 10.000,00 zł); c) prac konserwatorskich i restauratorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków (pula środków do wykorzystania 60.000,00 zł); Szczegółowe informacje o procedurach przyznawania wsparcia można [...]Poniedziałek, 15.01.2018
Ścieżki rowerowe

1. W roku bieżącym na terenie naszej gminy powstaną dwie nowe ścieżki rowerowe o łącznej długości 10 km. Pierwsza z nich połączy już istniejącą ścieżkę rowerową z Dąbrowy Chełmińskiej do Ostromecka na odcinku Dąbrowa Chełmińska skrzyżowanie przez Czemlewo i Czarże do Dębowca (10 km do granicy z Gminą Unisław). Druga stanowić będzie odnogę do miejscowości Janowo (3 km). Na to zadanie planujemy przeznaczyć kwotę o. 4.697.000,00 zł,  w tym gmina 400.000,00 zł, [...]Poniedziałek, 15.01.2018
Sieć wodociągowa

W roku 2018 gmina zamierza zrealizować rozbudowę następujące sieci wodociągowych: 1. ul. Akacjowa w Gzinie; 2. część ul. Sosnowa w Wałdowie Królewskim; 3. w miejscowości Reptowo - przedłużenie sieci po drogą gminną; 4. ul. Linie  w Dąbrowie Chełmińskiej (przedłużenie [...]Piątek, 12.01.2018
Kanalizacja sanitarna

Zadania przewidziane do realizacji w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w roku 2018: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie Chełmińskiej - rozbudowa fragmentu sieci na działce nr 60/31 ul. Targowa - nakład: 9.000,00 zł; 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowym Dworze - rozbudowa fragmentu sieci - nakłady: 8.000,00 zł; 3. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa - nakłady: 2.500.000,00 zł, w tym dofinansowanie ze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich [...]Copyright © 2007 by Logonet