Strona główna | Mapa strony | Kontakt
URZĄD GMINY
KONTAKT
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
INWESTYCJE I PROJEKTY
2006
2009
2010
2011
2012
2013
2014{Nowość:Konkurs-Działanie 2.3}
2015
2016
2017
2018
2019
Program ERAZMUS +
Informacje o realizacji projektu Erazmus +
2020
Kompleksowa termomodernizacja budynku zespołu szkół w miejscowości Wałdowo Królewskie
Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikacje źródeł energii na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska
SAMORZĄDOWY INFORMATOR GMINY
BUDOWA NAPOWIETRZNEJ LINII 2x400 kV
OGŁOSZENIA
PRACOWNIA CERAMICZNA
KATALOG Z INFORMACJAMI
MAPA SERWISU
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GALERIA
ZDROWIE
KRUS - INFORMACJE DLA ROLNIKÓW
GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
OŚWIATA
SPORT
TURYSTYKA
WYKOPALISKA W PNIU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
SZKOLENIA
POLICJA
Ustalanie przebiegu linii 400kv
TELEFONY ALARMOWE
GMINNE KOŁO EMERYTÓW,RENCISTÓW I INWALIDÓW
PODZIĘKOWANIA
BEZDOMNE ZWIERZĘTA
AKTUALNOŚCI Archiwum
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
ROZKŁAD JAZDY
PODNIESIENIE KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW GMINY
PROJEKT-CYBERNASTOLATEK
GOSPODARKA ODPADAMI
PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY – Linia Dębowiec – Wałdowo Królewskie
FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

W dniu 15.10.2014 do Urzędu wpłynęło potwierdzenie rejestracji wniosku o dofinansowanie projektu termomodernizacji budynków szkolnych w Dąbrowie Chełmińskiej.
_______________________________________________________________________________________________________________

W dniu 12 września 2014 roku zakończono nabór wniosków w ramach konkursu Nr RPOWKP 130/I/1.1/2014 dla Działania 1.1 Infrastruktura drogowa- schemat drogi lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. W ramach naboru złożono 72 wnioski o dofinansowanie projektów na łączną kwotę 78 285 073,53 PLN wnioskowanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wniosek Gminy Dąbrowa Chełmińska - Przebudowa drogi na ul. Sportowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska - o wartości 1 132 463,62 znajduje się na 42 pozycji
listy złożonych o dofinansowanie projektów projektów

_______________________________________________________________________________________________________________

Koncepcja zagospodarowania działki nr 114/5 na cele rekreacyjno - wypoczynkowe
u zbiegu ul. Rydygiera i ul. Bydgoskiej w Dąbrowie Chełmińskiej


(zaktualizowana wersja w plikach do pobrania:
Projekt Zagospodarowania Terenu_v4 oraz PZG_nasadzenia)

_______________________________________________________________________

Kolejne miliony dla Gminy !

Informujemy, że w dniu 18 lipca 2014 roku zakończono nabór wniosków w ramach konkursu Nr RPOWKP 124/II/2.3/2014 dla Działania 2.3

Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

W ramach naboru złożono 62 wnioski o dofinansowanie projektów na łączną kwotę 113 246 543,10 PLN wnioskowanego dofinansowania ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.Inwestycje, dostawy i usługi planowane do realizacji w 2014 roku                                                             

(do pobrania)

Dnia 21-01-2014 roku została podpisana umowa o przyznanie pomocy na zadanie pn. Budowa bieżni w miejscowości Czarże. Umowa została podpisania w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i Rozwój wsi. Dnia 30-08-2013 roku został złożony o przyznanie pomocy na w/w zadanie. W związku z pozytywna jego oceną nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie projektu na kwotę 116 001,00 zł (sto szesnaście tysięcy jeden zł. 00/100).

Realizacje przewiduje się w 2014 roku. w/w zadanie jest przewidziane w tegorocznym budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska.

W ramach zadania zostanie wykonana bieżnia stu metrowa czterotorowa z nawierzchnią
z  poliuretanu, oraz zeskok w dal. Bieżnia ma przewidziana opaskę z kostki betonowej.

Do pobrania mapka sytuacyjna 

załacznik 1

załacznik 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dnia 27-01-2014 roku została podpisana umowa o przyznanie pomocy na zadanie pn. Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Wałdowie Królewskim. Umowa została podpisania w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i Rozwój wsi. Dnia 30-08-2013 roku został złożony o przyznanie pomocy na w/w zadanie. W związku z pozytywna jego oceną nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie projektu na kwotę 26 109,00,00 zł.

W ramach zadania zawiera się:

- Oczyszczenie zbiornika wodnego

- Zagospodarowanie terenu przyległego (ławki, kosze na śmieci, palenisko).

__________________________________________________________________________________

 Dnia 27-01-2014 roku gmina Dąbrowa Chełmińska otrzymała informacje o zatwierdzeniu listy rankingowej wniosków o przyznanie pomocy Decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Lista Wniosków o dofinansowaniedotyczy składanych projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz komponentu regionalnego. Nabór wniosków dotyczył działania 9.1.2, czyli "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”. Gmina Dąbrowa Chełmińska złożyła wniosek o dofinansowanie projektu na kwote ok 590 000,00 zł. Po pozytywnej ocenie formalnej projektu otrzymaliśmy informację, iz proponowana kwota dofinansownaia to 531 349,16 zł. Gmina ma zamiar przystąpić do negocjacji odnośnie ostatecznej kwoty dofinansowania. Wartym zaznaczenia jest fakt, że w realizacji projektu Gmina nie wskazywała wkładu pieniężnego, lecz wyłącznie wkład rzeczowy, co za tym idzie projekt finansowo w najmniejszym stopniu nie bedzie obiążał budżetu Gminy.

Projekt został oceniony bardzo wysoko, bo na 98,5 pkt co uplasowało Dąbrowę Chełmińską na 23 pozycji na 84. Dla porównania Miasto Bydgoszcz uplasowało się na 22 pozycji z tożsamą ilością punktów co Gmina Dąbrowa Chełmińska. 

Dzięki projektowi uczniowie będą mieli sposobność uczestniczyć w dodatkowych zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe, „żywych lekcjach” z zakresu ekologii, przedsiębiorczości, ekspresji kulturalnej, tożsamości regionalnej i wychowania patriotycznego oraz skorzystać z doradztwa edukacyjno-zawodowego. Wsparcie otrzymają również uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

 ______________________________________________________________________


Dnia 25-07-2013 roku został złożony wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki  i ludności wiejskiej” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wniosek dotyczył planowanych do wykonania robót kanalizacyjnych w 2014 roku w Dąbrowie Chełmińskiej. Wnioskowana kwota pomocy wyniosła 184 677,00 zł.

Dnia 12-02-2014 roku Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwała zatwierdził listę operacji  do wsparcia.

Gmina Dąbrowa Chełmińska zajęła bardzo dobre 24 miejsce na 60 projektów złożonych w konkursie, osiągając 10 pkt.

Kwota dofinansowania jest tożsama z wnioskowaną.

 Poniżej link pod którym można znaleźć uchwałę, listę, oraz więcej informacji na powyższy temat.

http://www.mojregion.eu/program-rozwoju-obszarow-wiejskich/aktualnosci/czytaj/items/ponad-30-milionow-zlotych-na-gospodarke-wodno-sciekowa.html

_________________________________________________________________________________

W dniu 13.03. br. w Toruniu została podpisana umowa pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą Dąbrowa Chełmińska na dofinansowanie projektu budowy placów zabaw w m. Dąbrowa Chełmińska. Jeden z placów zabaw powstanie przy ul. Rzemieślniczej w tzw. „małym lasku” (oprócz urządzeń zabawowych zamontowane będą także urządzenia do siłowni zewnętrznej), a drugi na działce przy przedszkolu. Całkowity kosztorysowy koszt zadania to142.185,61 zł brutto – wysokość dofinansowania 92.478,00 zł.

_______________________________________________________________________________________________

Gmina Dąbrowa Chełmińska  dnia 24 marca  2014 złożyła wniosek  do LGD Zakole Dolnej Wisły  na organizację  imprezy plenerowej „Śladami tradycji kulinarnych i kulturowych regionu” w miejscowości Otowice w ramach działania "Małe Projekty". Wnioskowana kwota dofinansowania to ok. 26.000,00 zł
Informujemy, iż 7 kwietnia 2014  Rada stowrzyszenia Lokalna Grupa Dziłania "Zakole Dolnej Wisły" dokonała oceny wniosków złożonych w tegorocznym naborze w ramach działania "Małe Projekty". Wszystkie operacje zostały ocenione jako  zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju oraz zakresem tematycznym naboru, jak również wszystkie operacje uzyskały minimalną wymaganą średnia liczbę punktów w ocenie zgodności lokalnymi kryteriami.

LISTA OPERACJI OCENIONYCH znajduje się w poniższym załączniku.


lista operacji ocenionych MP 2014 __________________________________________________________________________________________

W roku szkolnym 2013-2014 szkoły z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska zostaną wyposażone w zestawy tablic interaktywnych w ramach Projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” działanie 4.2 .

Każda szkoła dla klas IV-VI szkoły podstawowej otrzyma zestaw składający się z następujących elementów:

1. Tablica interaktywna

2. projektor multimedialny o bardzo krótkiej ogniskowej

3. komputer przenośny wraz z oprogramowaniem edukacyjnym

4. regulowana podstawa mocująca tablicę interaktywną oraz projektor do ściany

5. usługi związane z profesjonalną instalacją tablicy, projektora oraz okablowania

6. szkolenie z zakresu wykorzystania zestawu.

Wielkość wsparcia z środków UE wynosi 75% wydatków kwalifikowanych, natomiast wkład własny partnera to 25% wartości inwestycji.

Nasza gmina zadeklarowała wyposażenie 13 klas w takie zestawy tj. 4 zestawy do Z. Sz. w Czarżu, 2 zestawy do Z. Sz. w Ostromecku oraz 7 zestawów do Z. Sz. w Dąbrowie Chełmińskiej.

Koszt jednego zestawu szacuje się ok. 15 197,57 zł.

Całkowity koszt to kwota ok. 197 568,41 zł z tego dofinansowanie z funduszu UE to kwota 148 176,31 zł natomiast wkład własny partnera to kwota ok. 49 392,10 zł

 

Opracowała:

Małgorzata Sadurska

_____________________________________________________________________________________

Dnia 12-05-2014 roku został złożony wniosek o dofinansowanie operacji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska VIII etap. Projekt został złożony do Urzędu Marszałkowskiego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wnioskowana Kwota pomocy to 877 tysięcy złotych. W ramach inwestycji planuje się wykonanie  kanalizacji sanitarnej w ulicach Wyzwolenia, Rzemieślniczej, Kamiennej, Rydygiera, Młyńskiej, Jaskółczej, Cichej, Orlej, Jastrzębiej i Ptasiej, oraz Rysiej w Dąbrowie Chełmińskiej. Częściowo ul. Młyńskiej i Rzemieślniczej będzie wykonana kanalizacja deszczowa w lokalizacji gdzie pojawia się problem z naturalnym oprowadzeniem wód deszczowych. Wartość kosztorysowa operacji to 2 157 000,00 zł. brutto.

Długość sieci to:

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna 4027,8 mb

Kanalizacja sanitarna tłoczna – 367 mb + przepompownia ścieków

Kanalizacja deszczowa 221 mb

Łącznie planuje się wykonanie sieci o długości  4615,8 mb.

____________________________________________________________________________________________________

29 maja w Bydgoszczy odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu budowy ścieżek rowerowych, które połączą już istniejące trasy na terenie Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego, powiatu chełmińskiego oraz Torunia i powiatu toruńskiego. Na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska powstanie ok. 8 km ścieżek (wartość zadania ok. 3.700.000,00 zł) z    rekordowym dofinansowaniem w wysokości ok. 3.000.000,00 zł ze środków unijnych (85%). Pozostała część inwestycji zostanie sfinansowane w 50% ze środków gminy i Powiatu Bydgoskiego (bez kosztów wykupów gruntów). Prace rozpoczęły się 9 czerwca i zakończą się we wrześniu br. Ścieżka będzie budowana w m. Strzyżawa na drodze krajowej nr 80 w kierunku mostu oraz w Dąbrowie Chełmińskiej i Gzinie, gdzie połączy się już z istniejącą ścieżką rowerową biegnącą  z Torunia. Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej jeszcze raz dziękuje wszystkim tym mieszkańcom, którzy zgodzili się oddać część swoich gruntów pod ścieżkę rowerową, bo dzięki temu będzie ona biegłą w bezpiecznej odległości o drogi wojewódzkiej nr 551 (ze względów topograficznych i braku uregulowania własności, część ścieżki będzie budowana także w pasie drogowym).  

Ścieżka Otowice


_____________________________________________________________________________________________________

 Obecnie trwa realizacja zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gzinie Dolnym. Zadanie realizowane jest sposobem gospodarczym przy współpracy pracowników Urzędu Gminy oraz czterech wykonawców zewnętrznych zapewniających realizację poszczególnych etapów obejmujących pielęgnację zieleni przydrożnej, remont przepustów i rowów przydrożnych, prace przygotowawcze, roboty ziemne, dostawy kruszywa, pracę maszyn drogowych oraz roboty nawierzchniowe. Przewiduje się wykonanie nawierzchni bitumicznej o szerokości 4 m i długości ok. 1 km na podbudowie z tłucznia betonowego, ustawienie niezbędnego oznakowania oraz elementów bezpieczeństwa ruchu. Po wykonaniu głównego zakresu przewiduje się realizację prac wykończeniowych i porządkowych. Zakończenie zadania planuje się w miesiącu lipcu 2014 r. Koszt inwestycji wyniesie ok. 290 tys. zł.


 

Trwają jeszcze prace wykończeniowe obejmujące wyrównywanie poboczy oraz montaż oznakowania i elementów bezpieczeństwa ruchu

 

_________________________________________________________________________________________________

Remont istniejącej płyty boiska i trybun oraz częściowe utwardzenie powierzchni działki nr 177/6 w miejscowości Ostromecko. W ramach zadania zostanie wykonana nowa nawierzchnia boiska jako nawierzchnia poliuretanowej z przeznaczeniem do gier zespołowych tj. piłka ręczna, siatkówka, koszykówka, tenis, piłka nożna. Boisko będzie wyposażone w nowe trybuny (162  miejsca). Wykonane zostanie także nowe oświetlenie boiska wraz z monitoringiem. Koszt zadania objętego dofinansowaniem: 473.550,00 zł brutto. Zadania objęte wsparciem unijnym w ramach działania Odnowa i rozwój wsi PROW na lata 2007-2013 w wysokości 75% wartości netto inwestycji. Inwestycja przyczyni się do rozwoju bazy sportowo – turystycznej miejscowości Ostromecko oraz wpisuje się w zadania realizowane przez Zespół Szkół w Ostromecku w ramach zajęć z wf. Planowany termin oddania obiektu do użytkowania to początek roku szkolnego.

 

 

 

Kolejny etap prac na boisku zakończony - położono nakładkę asfaltową, która zostanie przykryta nawierzchnią tartanową.

__________________________________________________________________________________________

_______

 Budowa bieżni w miejscowości Czarże. W ramach zadania jest budowana bieżnia 4-torowa tartanowa wraz ze zeskokiem skoczni w dal. Wokół bieżni i zeskoku skoczni wykonana zostanie opaska z kostki betonowej szerokości 50 cm. Koszt całkowity zadania 165.066,00 zł brutto. Zadanie jest współfinansowane w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi w wysokości 80% wartości netto inwestycji. Inwestycja ta wzbogaci bazę sportową w miejscowości Czarże, a także w pełni wpisuje się w zadania realizowane przez Zespół Szkół w Czarżu w ramach zajęć z wf. Planowany termin oddania obiektu do użytkowania to początek roku szkolnego.

 

______________________________________________________________________________________________

Budowa placu zabaw oraz placu rekreacyjno – sportowego w miejscowości Dąbrowa Chełmińska. Plac zabaw postał na działce nr 38 koło przedszkola w Dąbrowie Chełmińskiej. Jest wyposażony w następujące urządzenia zabawowe i towarzyszące: huśtawki na sprężynie – 6 szt., zjeżdżalnia głęboka z trampem – 1 szt., huśtawka podwójna wagowa – 1szt., pomost wiszący z z 2 trampami – 1szt., ścianka wspinaczkowa, drabinka, tunel, lina do wspinania, kładka oraz zjeżdżalnia – 1 kpl., piaskownica – 1 szt., ławki – 3 szt., kosze 2 szt.

Natomiast plac rekracyjno – sportowy zlokalizowany jest przy ul. Rzemieślniczej w tzw. „małym lasku”. Jest wyposażony w następujące urządzenia zabawowe i towarzyszące: huśtawki na sprężynie – 3 szt., huśtawka podwójna wagowa – 1szt., huśtawka wahadłowa podwójna – 1 szt.,  ścianka wspinaczkowa, drabinka, tunel, wieża  oraz zjeżdżalnia – 1 kpl., zestaw sprawnościowy (drabinka, ścianka wspinaczkowa, lina) – 1 kpl.,  ławki – 3 szt., kosze 2 szt., posadzono również 130 szt. krzewów iglastych. W ramach zadania zamontowano również urządzenia do siłowni zewnętrznej: urządzenie stymulujące ruch biegacza, urządzenie stymulujące ruch motyla, urządzenie stymulujące ruch wahadłowy bioder, urządzenie stymulujące ruch wahadła, urządzenie stymulujące ruch wiosłowania. Wykonano również boisko do siatkówki. Koszt całkowity zadania: 111.985,35 zł brutto. Zadanie jest współfinansowane w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi w wysokości 80% wartości netto inwestycji.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W roku bieżącym w ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Ostromecko wykonało utwardzenie terenu w Parku Razyna za kwotę 10.000 zł.
Chodnik skomunikował ulicę Szkolną z ul. Wiślaną, tym samym ułatwił dostęp do Zespołu Szkół oraz kościoła, świetlicy wiejskiej i biblioteki.

 

 

__________________________________________________________________________________________________

Remont ul. Linie w miejscowości Dąbrowa Chełmińska – asfaltowanie ok 0,65 km długości

__________________________________________________________________________________________________

Zbiornik wodny w Wałdowie Królewskim

Zakończono prace pielęgnacyjne przy zagospodarowaniu miejsca rekreacji i wypoczynku w Wałdowie Królewskim.

Oczyszczony zbiornik wodny uzyskał dofinansowanie z tzw "Małych Projektów LGD" . Rada Sołecka Wałdowo Królewskie na ten cel,

w ramach funduszu sołeckiego, przeznaczyła kwotę 10.000 zł. To kolejne miejsce na terenie gminy po Gzinie i Janowie,

gdzie zbiornik wodny stał się centrum rekreacyjno wypoczynkowym danej miejscowości.

__________________________________________________________________________________________________

Nawierzchnia bitumiczna o szerokości 4m w Nowym Dworze przy osiedlu KONTY.
Koszt 21000 zl - płatne z funduszu soleckiego Sołectwa Nowy Dwór.


__________________________________________________________________________________________________

Modernizacja drogi gminnej nr 050504C ul. Krótka w miejscowości Czarże. Nawierzchnia bitumiczna o długości 350m i szerokości 4m. Koszt 73850 zł.__________________________________________________________________________________________
Latarnia hybrydowa na os. Pod Gruszą w Ostromecku - koszt zadania 10.588,00 zł.
Latarnia oświetla wjazd na osiedle - ze wzgledu na brak oświetlenia drogowego  wybrano technologię lampy zasilanej zarówno energią pozyskaną z energii solarnej jak i wietrznej:

_______________________________________________________________________________________________
Latarnia hybrydowa na skrzyżowaniu ul. Chełmińskiej i ul. Leśnej w Czarżu - koszt zadania 9.112,00 zł.
Latarnia oświetla wjazd na ul. Leśną.Ze względu na brak oświetlenia drogowego  wybrano technologię lampy zasilanej zarówno energią pozyskaną z energii solarnej jak i wietrznej.

poleć artykuł wersja do druku  

Copyright © 2007 by Logonet