Strona główna | Mapa strony | Kontakt
URZĄD GMINY
KONTAKT
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
INWESTYCJE I PROJEKTY
SAMORZĄDOWY INFORMATOR GMINY
BUDOWA NAPOWIETRZNEJ LINII 2x400 kV
OGŁOSZENIA
KOMUNIKATY DROGOWE
PRACOWNIA CERAMICZNA
KATALOG Z INFORMACJAMI
MAPA SERWISU
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GALERIA
ZDROWIE
KRUS - INFORMACJE DLA ROLNIKÓW
GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
OŚWIATA
SPORT
TURYSTYKA
WYKOPALISKA W PNIU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
SZKOLENIA
POLICJA
Ustalanie przebiegu linii 400kv
TELEFONY ALARMOWE
GMINNE KOŁO EMERYTÓW,RENCISTÓW I INWALIDÓW
PODZIĘKOWANIA
BEZDOMNE ZWIERZĘTA
AKTUALNOŚCI Archiwum
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
ROZKŁAD JAZDY
PODNIESIENIE KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW GMINY
PROJEKT-CYBERNASTOLATEK
GOSPODARKA ODPADAMI
PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY – Linia Dębowiec – Wałdowo Królewskie
FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH


WÓJT GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

ogłasza:


 1. V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości gruntowej

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Malinowej:


Lp.

Działka nr

/

położenie

Powierzchnia

[ha]

Księga wieczysta

Cena wywoławcza

[zł]

Wadium

[zł]

Uwagi


1


60/44

ul. Malinowa

0,1198

BY1B/00069965/0

45.000,00

5.000,00

Do ceny nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%


Działka Nr 60/44 objęta jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dąbrowa Chełmińska - NR2 uchwalonego uchwałą Nr XVI.117.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 grudnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 175 z 2016 r.). Zgodnie z w/w planem przedmiotowa działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 • Obciążenia nieruchomości – brak.

 • Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość – brak.


I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się 29.11.2018 r..

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się 04.03.2019 r..

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się 30.04.2019 r..

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się 19.07.2019 r..


 1. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości gruntowych

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Produkcyjnej:


Lp.

Działka nr

/

położenie

Powierzchnia

[ha]

Księga wieczysta

Cena wywoławcza

[zł]

Wadium

[zł]

Uwagi

1

201/34

Dąbrowa Chełmińska

0,1805

BY1B/00064727/5

59.000,00

6.000,00

Do ceny nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%

2

201/35

Dąbrowa Chełmińska

0,2080

BY1B/00064727/5

67.500,00

7.000,00


Działki Nr 201/34, 201/35 objęte są ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 201/18 w Dąbrowie Chełmińskiej uchwalonego uchwałą NR VIII/61/03 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 września 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 19, poz. 216). Zgodnie z w/w planem przedmiotowe działki przeznaczone są pod zabudowę usługową i rzemieślniczą z funkcją uzupełniającą – zabudowa jednorodzinna.

 • Obciążenia nieruchomości – brak.

 • Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość – brak.
 1. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości gruntowych

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Wyzwolenia oraz w Wielkiej Kępie:


Lp.

Działka nr

/

położenie

Powierzchnia

[ha]

Księga wieczysta

Cena wywoławcza

[zł]

Wadium

[zł]

1

109

Dąbrowa Chełmińska

0,3283

BY1B/00069964/3

13.000,00

1.500,00

2

76/2

Wielka Kępa

2,000

BY1B/00220081/6

26.800,00

3.000,00


Działka Nr 109 nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Przeznaczenie terenu - teren leśny.

Działka Nr 76/2 nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Przeznaczenie terenu - teren rolniczy.

 • Obciążenia nieruchomości – brak.

 • Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość – brak.Przetarg odbędzie się w dniu 23.10.2019 r. o godz. 10ºº.

w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Bydgoska 21 (sala posiedzeń).


W przetargach mogą uczestniczyć osoby fizyczne lub prawne pod warunkiem wpłacenia wadium w pieniądzu PLN w wyżej wymienionej wysokości.


 • Wadium należy wpłacić na konto Gminy Dąbrowa Chełmińska

B/S O Dąbrowa Chełmińska 47 8142 1017 0003 5842 2000 0001

najpóźniej do dnia 17.10.2019 r. (tj. znajdować się na koncie Gminy)

W tytule przelewu należy określić na którą z działek zostaje wpłacane wadium.


 • Przed otwarciem przetargu jego uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:

- dowód tożsamości,

- ksero aktualnego wypisu z właściwego rejestru, oryginał do wglądu (osoby prawne),

- zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości (osoby pozostające w ustawowym ustroju wspólności majątkowej) lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego,

 • Wpłacone wadium przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się od umowy notarialnej, wadium nie podlega zwrotowi.

 • Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu, zwraca się w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu na wskazane przez uczestnika konto bankowe.

 • Nabywca nieruchomości zawiadomiony zostanie o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 • Koszty związane z zapisem notarialnym nieruchomości ponosi nabywca.

 • Bliższych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21, pokój nr 2 lub telefonicznie pod nr (52) 38-16-005 wew. 45.


Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, tablicach ogłoszeń sołectw, opublikowano na stronie internetowej Gminy Dąbrowa Chełmińska oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dąbrowa Chełmińska.
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------


KOMUNIKAT

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

 

            Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) informuję,

że w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej przy  

 ul. Bydgoskiej 21 na tablicy informacyjnej został wywieszony na 21 dni

 

- wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,

- wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy

lokalu komunalnego na okres 5 lat.

 

Z wykazami można zapoznać się w dniach od 07.11.2013 r. do 28.11.2013 r.

 

Szczegółowe informacje o nieruchomościach można uzyskać telefonicznie pod nr
0-52 38 16 005 wew. 45 lub osobiście w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Bydgoskiej 21, pok. 13.

 

Komunikat niniejszej treści zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Dąbrowa Chełmińska.WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NA RZECZ NAJEMCY LOKALU KOMUNALNEGO

NA OKRES 5 LAT

 

Lp

Położenie

Nr działki

Powierzchnia działki

[ha]

Powierzchnia dzierżawy

[m2]

Przeznaczenie

Księga wieczysta

Miesięczny czynsz dzierżawny

netto

[zł]

1

Czemlewo 4

część działki

Nr 53

1.2800

16,52

pod lokalizację garażu

BY1B/00064653/5

8,33

 

 

Termin wnoszenia opłat: w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury.

Czynsz dzierżawny w następnych latach będzie aktualizowany o średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych według GUS.

Czas trwania umowy dzierżawy: 5 lat od momentu podpisania umowy dzierżawy.

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni w dniach od 7 listopada 2013 r. do 28 listopada 2013 r.

 

 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

W DRODZE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

Lp.

Położenie działki

Numer działki

Powierzchnia [ha]

Łączna powierzchnia

[ha]

Przeznaczenie zgodne                z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Cena netto nieruchomości

[zł]

Księga wieczysta

Właściciel

1

Dębowiec

4/6

0,0200

0,2000

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

użytki: RIVb położone na terenie zalewowym

6.600,00

BY1B/00066225/0

Gmina Dąbrowa Chełmińska

4/7

0,0200

4/8

0,1600

 

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. w dniach od 7 listopada 2013 r. do 28 listopada 2013 r.

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) upływa z dniem 19 grudnia 2013 r.

 

_____________________________________

________________________________________________________________________________

O G Ł O S Z E N I E
Z DNIA 04 LISTOPADA 2013 ROKU

URZĄD GMINY W DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ
W DNIU 24 GRUDNIA 2013 ROKU (wigilia)
N I E C Z Y N N Y


W celu zabezpieczenia w Urzędzie Stanu Cywilnego w Dąbrowie Chełmińskiej niezbędnej obsługi w dniu 24.XII.2013 r., wyznacza się osobę dyżurującą pod numerem telefonu 606356628 w godzinach od 8:00 do 14:00

--------------------------------------------------------------------------------------


GŁOSZENIE O SPRZEDAŻY KSEROKOPIARKI SHARP

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 06 listopada 2013 r.

Działając na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 2001 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) ogłaszam sprzedaż:

K S E R O K O P I A R K A   SHARP: - rok zakupu 2005.

Kserokopiarka niesprawna wymaga wymiany niektórych elementów eksploatacyjnych.

Kserokopiarkę można oglądać w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Bydgoskiej 21 w godzinach pracy Urzędu.
Informacje szczegółowe można uzyskać pod numerem telefonu: 52-3816005 lub 3816056 w.36.

Wartość minimalna 250,-zł.

Kserokopiarka zostanie sprzedana oferentowi, który zaoferuje najwyższą cenę. Do zaoferowanej ceny nie dolicza się podatku VAT. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o treścci: "Oświadczam, że osobiście zapoznałem/am się ze stanem technicznym przedmiotu, którym jestem zainteresowany/a i nie będę wnosić zastrzeżeń przy jego odbiorze".
Koszty odbioru zakupionego sprzętu ponosi kupujący.


Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem - "Oferta-kserokopiarka" w terminie do 15 listopada 2013 roku. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 listopada 2013 r. o godz. 8:00 w sali Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej.

_________________________________________-


WÓJT  GMINY  DĄBROWA  CHEŁMIŃSKA

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 w związku z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz 651 ze zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.)

 

ogłasza

 

drugi przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę lokalu usługowego w miejscowości
Gzin 26 w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2018 roku.

 

·         Opis nieruchomości: lokal usługowy, sklep obejmujący salę sprzedaży, magazyn oraz wc o łącznej powierzchni użytkowej 35,39 m2, mieszczący się na parterze budynku usługowego z częścią mieszkalną (remiza strażacka, sklep, świetlica, mieszkanie na poddaszu).

·         Oznaczenie nieruchomości według danych z ewidencji gruntów: działka Nr 138/4
o powierzchni 0,2789 ha obręb geodezyjny Gzin Górny, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy,  X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą BY1B/00069549/8.

·         Położenie i przeznaczenie nieruchomości: Przedmiotowa nieruchomość położona jest w miejscowości Gzin 26, 86-070 Dąbrowa Chełmińska oraz przeznaczona jest na sklep spożywczy.

·         Okres trwania dzierżawy: od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2018 roku.

·         Termin wnoszenia opłat za czynsz dzierżawny: 7 dni od daty otrzymania faktury.

·         Zasady aktualizacji opłat: czynsz dzierżawny będzie corocznie aktualizowany o średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych według GUS.

·         Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak.

·         Obciążenia nieruchomości: brak.

·         Termin i miejsce oględzin nieruchomości: nieruchomość zostanie udostępniona do oglądania po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (52) 38-16-005 wew. 45.

 

·         Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 300,00 zł netto.

 

·         Część jawna przetargu tj. otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18.12.2013 r. o godz. 1000.

w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21 (sala posiedzeń).

 

·         W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne lub prawne pod warunkiem wpłacenia wadium         w wysokości 30,00 zł w pieniądzu PLN,

Wadium należy wpłacić na konto Gminy Dąbrowa Chełmińska BS/O Dąbrowa Chełmińska          47 8142 1017 0003 5842 2000 0001 najpóźniej  do dnia 13.12.2013 r.

 

·         1. Oferty należy składać w sposób zapewniający ich nienaruszalność, w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie.

2. Kopertę należy oznakować następująco: „Oferta na dzierżawę lokalu usługowego w miejscowości Gzin 26. Nie otwierać przed dniem 18.12.2013 r. godz. 10:00”.

3. Oferty należy składać na adres Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Bydgoska 21 lub                 w sekretariacie Urzędu Gminy (I piętro) w Dąbrowie Chełmińskiej, do dnia 13.12.2013 r. do godz. 12:30 (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej).

·         Pisemna oferta powinna zawierać:

1.      imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,

2.      datę sporządzenia oferty,

3.      oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

4.      oferowaną cenę.

·         Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku.

·         Wpłacone wadium przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet pierwszej raty czynszu dzierżawnego za nieruchomość, a w przypadku uchylania się od podpisania umowy dzierżawy, wadium nie podlega zwrotowi.

·         Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu, zwraca się w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu na wskazane przez uczestnika konto bankowe.

·         Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

Bliższych informacji  można uzyskać w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 pokój nr 13 lub telefonicznie  pod  nr (52) 38-16-005 wew. 45.

 

Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, tablicach ogłoszeń sołectw, opublikowano na stronie internetowej Gminy Dąbrowa Chełmińska oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dąbrowa Chełmińska.

 

I przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę w/w lokalu usługowego odbył się 04.09.2013 r.

 

 

_______________________________________________________


WÓJT  GMINY  DĄBROWA  CHEŁMIŃSKA

 

            Na podstawie art. 38, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.)

 

ogłasza

 

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska, przy ul. Bydgoskiej 54, stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Chełmińska.

 

·         Opis nieruchomości: Nieruchomość zabudowana budynkiem obejmującym pomieszczenia po byłej mleczarni usytuowane na parterze i częściowo na piętrze z dwoma niezamieszkałymi lokalami mieszkalnymi na piętrze w części frontowej i piwnicami oraz budynek gospodarczy, całość o łącznej powierzchni użytkowej 757,07 m2.

·         Oznaczenie nieruchomości według danych z ewidencji gruntów: działka Nr 122/1
o powierzchni 0,1700 ha obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą BY1B/00102317/7.

·         Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla „Dąbrowa Południe” pomiędzy ulicami: Młyńską, Bydgoską, Strażacką, północną granicą działki Nr 142/3, drogą Nr działki 314/14
i ul. Rzemieślniczą do ul. Młyńskiej w Dąbrowie Chełmińskiej zatwierdzonym uchwałą Nr XII/86/04 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 lutego 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 46, poz 766). W planie tym działka, na której usytuowany jest budynek znajduje się w obszarze przeznaczonym na cele produkcji i usług.

·         Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak.

·         Obciążenia nieruchomości: brak.

·         Nieruchomość będzie obciążona w dziale III Księgi Wieczystej prawem korzystania na rzecz Gminy Dąbrowa Chełmińska z parkingu przed budynkiem oraz zakazem grodzenia działki od strony ul. Bydgoskiej,

·         Termin i miejsce oględzin nieruchomości: nieruchomość zostanie udostępniona do oglądania po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (52) 38-16-005 wew. 45.

 

·         Cena wywoławcza nieruchomości zabudowanej wynosi 446.000,00 zł.

Do ceny sprzedaży będzie doliczony podatek VAT.

 

·         Przetarg odbędzie się w dniu 15.01.2014 r. o godz. 1000.

w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21 (sala posiedzeń).

 

·         W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne lub prawne pod warunkiem wpłacenia wadium w wysokości 40.000,00 zł w pieniądzu PLN,

Wadium należy wpłacić na konto Gminy Dąbrowa Chełmińska BS/O Dąbrowa Chełmińska 47 8142 1017 0003 5842 2000 0001 najpóźniej  do dnia 10.01.2014 r.

 

·         Przed otwarciem przetargu jego uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:

- dowód tożsamości,

- ksero aktualnego wypisu z właściwego rejestru, oryginał do wglądu (osoby prawne),

- zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości (osoby pozostające w ustawowym ustroju wspólności majątkowej) lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego,

·         Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

·         Wpłacone wadium przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia  nieruchomości, a w przypadku uchylania się od umowy notarialnej, wadium nie podlega zwrotowi.

·         Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu, zwraca się w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu na wskazane przez uczestnika konto bankowe.

·         Nabywca nieruchomości zawiadomiony zostanie o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

·         Koszty związane z zapisem notarialnym nieruchomości ponosi nabywca.

·         Bliższych informacji o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21, pokój nr 13 lub telefonicznie pod  nr (52) 38-16-005 wew. 45.

 

Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, tablicach ogłoszeń sołectw, opublikowano na stronie internetowej Gminy Dąbrowa Chełmińska oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dąbrowa Chełmińska, a także w prasie codziennej ogólnokrajowej.

 

________________________________________________________________________________________


HARMONOGRAM ZBIÓRKI ZUŻYTEGO SPRZĘTU
ELEKTRYCZNEGO, ELEKTRONICZNEGO I ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
pobierz-kliknij tutaj (37kB) word_________________________________________________

Szanowni Państwo

Czy w gminie brakuje miejsc w przedszkolu?

 

Jeżeli chcieliby Państwo, aby powstał  nowy punkt przedszkolny i są Państwo zainteresowania posłaniem do niego swojego dziecka – proszę o kontakt.

Z wykształcenie jestem pedagogiem i logopedą. Przez kilka lat pracowałam w szkole. Chciałabym w Gminie dąbrowa chełmińska otworzyć punkt przedszkolny.

Osoby zainteresowane proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy. Odpowiem na wszystkie pytania.

 

Magdalena Kiszczak tel. 513 997 692 lun adres mailowy: magdalena_ks@o2.pl

 _________________________________________________________


poleć artykuł wersja do druku  

Copyright © 2007 by Logonet