Strona główna | Mapa strony | Kontakt
URZĄD GMINY
KONTAKT
INWESTYCJE I PROJEKTY
SAMORZĄDOWY INFORMATOR GMINY
BUDOWA NAPOWIETRZNEJ LINII 2x400 kV
OGŁOSZENIA
PRACOWNIA CERAMICZNA
MAPA SERWISU
AKTUALNOŚCI
GALERIA
ZDROWIE
KRUS - INFORMACJE DLA ROLNIKÓW
GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
OŚWIATA
SPORT
TURYSTYKA
WYKOPALISKA W PNIU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
Wynajem sali OSP Czarże
Wynajem sali OSP Dąbrowa Chełmińska
Harmonogram Walnych Zebrań OSP w 2016r.
Harmonogram zebrań sprawozdawczych OSP na 2017 rok
Harmonogram uroczystości 2017
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
ROZKŁAD JAZDY BUSA
POLICJA
TELEFONY ALARMOWE
GMINNE KOŁO EMERYTÓW,RENCISTÓW I INWALIDÓW
PODZIĘKOWANIA
ADOPCJA ZWIERZĄT
PRACA

 

                                                 REGULAMIN                                             

opłat i zasad wynajmu Sali OSP w Dąbrowie Chełmińskiej


 § 1

 1.      Wynajem Sali dla osób fizycznych oraz osób prawnych z zamiarem zorganizowania:

a)      przyjęć weselnych  ustala się od wtorku od godz. 18.oo do poniedziałku 18.oo   opłata w wysokości -1.050,00 zł (obowiązkowa zaliczka w wysokości 300,00 zł)

b)      uroczystości rodzinnych takich jak chrzciny, komunia, imprezy i zebrania okolicznościowe, stypy, szkolenie – opłata w wysokości 300,00 zł.

2.      Odpłatność za wynajem Sali stanowi dochód Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie Chełmińskiej.

3.      Korzystający z obiektu oprócz opłat za wynajem pokrywają koszty mediów zużytych           w czasie wynajmu zgodnie z odczytami liczników.

4.      Odpłatność za energię eklektyczną ustalona zostanie według obowiązujących                      w danym czasie cen.

5.      Odpłatność za wodę i ścieki ustalona zostanie według cen obowiązujących na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska

6.      Odpłatność za wywóz nieczystości stałych pozostaje w gestii wynajmującego.

7.      Wszystkie stawki opłat zawierają należny podatek od towarów i usług VAT.

8.      Opłaty stałe uiszcza się na konto Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie Chełmińskiej

9.      Koszty mediów uiszcza się w dniu zdania kluczy do godziny 18.oo.

 

§ 2

 Nieodpłatnie udostępnia się salę na:

1)      jednodniowe zebrania wiejskie i spotkania z mieszkańcami, organizowane przez Wójta Gminy, Radę Gminy i Rady Sołeckie,

2)      zebrania Rad Sołeckich, Ochotniczych Straży Pożarnych, Ludowych Zespołów Sportowych oraz zebrania i spotkania Kół Gospodyń Wiejskich i stowarzyszeń działających na terenie Gminy,

3)      kursy i szkolenia nieodpłatne, organizowane dla mieszkańców Gminy Dąbrowa Chełmińska

4)      imprezy i zabawy organizowane dla dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy oraz dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum prowadzonych przez gminę.

  § 3

 

  1. Stowarzyszenia oraz pozostałe organizacje pozarządowe z terenu Gminy organizujące zabawy w Sali zwolnione zostają z opłat za wynajem, jednak zobowiązane są pokryć koszty zużytych mediów (energia, woda i ścieki, opał, gaz, wywóz nieczystości stałych) oraz koszty środków higienicznych do sanitariatów.
  2. Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie chełmińskiej, zwolnienie z opłat za wynajem, zobowiązani są do pokrycia kosztów zużytych mediów. 

 

§ 4

 

  1. Imprezy powinny być zgłaszane pisemnie na podstawie umowy najmu
  2. Przy każdorazowym przekazywaniu Sali winna być wyznaczona osoba odpowiedzialna, do której należy przejęcie lokalu, nadzór nad korzystaniem z lokalu oraz przekazaniem lokalu w stanie jakim został przyjęty.
  3. Za szkody spowodowane w okresie najmu odpowiada najemca, usunięcie szkód nastąpi przez zapłatę kosztów lub inny sposób ustalony przez strony.

 

§ 5

 Dochody przeznaczone są na utrzymanie bieżące obiektów oraz działalność statutową OSP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

poleć artykuł wersja do druku  

Copyright © 2007 by Logonet