Strona główna | Mapa strony | Kontakt
URZĄD GMINY
KONTAKT
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
INWESTYCJE I PROJEKTY
SAMORZĄDOWY INFORMATOR GMINY
BUDOWA NAPOWIETRZNEJ LINII 2x400 kV
OGŁOSZENIA
PRACOWNIA CERAMICZNA
KATALOG Z INFORMACJAMI
MAPA SERWISU
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GALERIA
ZDROWIE
KRUS - INFORMACJE DLA ROLNIKÓW
GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
Godziny otwarcia świetlic
regulamin wynajmu sal
FORMULARZ zgłoszeniowy na warsztaty ceramiczne w Gzinie
HARMONOGRAM IMPREZ NA 2019 ROK
OŚWIATA
SPORT
TURYSTYKA
WYKOPALISKA W PNIU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
SZKOLENIA
POLICJA
Ustalanie przebiegu linii 400kv
TELEFONY ALARMOWE
GMINNE KOŁO EMERYTÓW,RENCISTÓW I INWALIDÓW
PODZIĘKOWANIA
BEZDOMNE ZWIERZĘTA
AKTUALNOŚCI Archiwum
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
ROZKŁAD JAZDY
PODNIESIENIE KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW GMINY
PROJEKT-CYBERNASTOLATEK
GOSPODARKA ODPADAMI
PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY – Linia Dębowiec – Wałdowo Królewskie
FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

REGULAMIN OPŁAT I WYNAJMU SAL w GOKiS w DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ OBOWIĄZUJACY OD DNIA 1 listopada 2015 r.

 

                                                                       § 1

 1. Wynajem sal dla osób fizycznych, osób prawnych na różnego rodzaju imprezy, uroczystości okolicznościowe, spotkania, szkolenia, konferencje, zebrania itp. odbywa się odpłatnie.
 2. Odpłatność za wynajem sal stanowi dochód Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
  w Dąbrowie Chełmińskiej.
 3. Ustala się za obowiązujące stawki dobowe i godzinowe opłat za wynajem sal GOKiS według cennika w tabeli poniżej:

Lp.

Sala/miejscowość

Cena netto za dobę*

Media/energia elektryczna

Cena netto za 1h

Inne

1.

Bolumin

200,00zł za pierwszą dobę 100,00zł za każdą następną dobę

Według aktualnych stawek

30,00zł/h

z mediami

2.

Otowice

180,00zł za pierwszą dobę + 80,00zł za każdą następną dobę

Według aktualnych stawek

20,00zł/h

z mediami

3.

Ostromecko

180,00zł za dobę + 80,00zł za każdą następną dobę

Według aktualnych stawek

20,00zł/h

z mediami

4.

Wałdowo Król.

150,00zł za pierwszą dobę + 80,00zł za każdą następną dobę

Według aktualnych stawek

15,00zł   

z mediami

5.

Gzin

100,00zł za dobę +50,00zł za każdą następną dobę

Według aktualnych stawek

15,00zł

z mediami

7.

Czemlewo

150,00zł za pierwszą dobę + 80,00zł za każdą następną

Według aktualnych stawek

15,00zł

z mediami

8.

Rafa

70,00zł za pierwszą dobę, każda następna doba 50,00zł

Według aktualnych stawek

15,00zł

z mediami

9.

Strzyżawa

70,00zł za pierwszą dobę, każda następna doba 50,00zł

Według aktualnych stawek

15,00zł

z mediami

 

 1. Opłata za zużycie energii elektrycznej zostanie naliczona po spisaniu licznika pomiaru prądu w dniu przejęcia sali i w dniu zdania sali według obowiązujących cen w danym czasie.
 2. Wszystkie stawki opłat zawierają należny podatek od towarów i usług VAT.
 3. Wynajmujący i Najemca zawierają umowę najmu, (załącznik nr 1 do Regulaminu) w której określone zostaną szczegółowe warunki dotyczące najmu i uiszczenia opłaty.
 4. Wynajmujący (GOKiS ma obowiązek wystawić rachunek za przedmiot Najmu.

 

§ 2

 

 1. Nieodpłatnie udostępnia się sale na:

a)      jednodniowe zebrania wiejskie i spotkania z mieszkańcami, organizowane przez Wójta Gminy, Radę Gminy i Rady Sołeckie,

b)      jednodniowe zebrania Rad Sołeckich, Ochotniczych Straży Pożarnych. Ludowych Zespołów Sportowych oraz zebrania i spotkania Kół Gospodyń Wiejskich i stowarzyszeń działających na terenie gminy,

c)      kursy i szkolenia nieodpłatne, organizowane dla mieszkańców Gminy Dąbrowa Chełmińska,

d)     imprezy i zabawy organizowane dla dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy oraz dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum prowadzonych przez Gminę

 

§ 3

 

 1. Na podstawie podpisanego porozumienia (załącznik nr 2 do Regulaminu) Stowarzyszenia oraz pozostałe organizacje pozarządowe wymienione w §2, organizujące zabawy lub inne imprezy organizowane dla mieszkańców Sołectwa lub Gminy Dąbrowa Chełmińska, zwolnione zostają z opłat za wynajem Sali, jednak zobowiązane są pokryć koszty mediów (woda, ścieki, energia elektr., gaz, wywóz nieczystości stałych) oraz kosztów środków higienicznych, i do pokrycia ewentualnych kosztów zniszczeń powstałych po wynajmie, po wystawieniu Noty Obciążeniowej przez GOKiS.
 2. Sołectwa organizujące imprezy komercyjne dla uczestników nie będących mieszkańcami Gminy Dąbrowa Chełmińska obowiązuje umowa zgodnie z cennikiem opłat w §1 pkt 3.

 

                                                                       § 4

 

 1. Imprezy należy zgłaszać pisemnie na formularzu rezerwacji (załącznik nr 3 do Regulaminu), lub podpisując porozumienie (załącznik nr 2 do Regulaminu) .
 2. Po złożeniu rezerwacji w terminie dwóch tygodni należy podpisać umowę najmu i uiścić zaliczkę tj. 30% zobowiązania. Brak podpisania umowy i wpłaty zaliczki
  w określonym terminie spowoduje anulowanie wstępnej rezerwacji bez informowania strony rezerwującej.
 3. Przy przekazaniu i zdaniu Sali powinna być wyznaczona osoba odpowiedzialna, do której należy przejęcie lokalu oraz nadzór nad korzystaniem z lokalu i zdaniem lokalu w takim stanie jak lokal został przejęty.
 4. Najemca podpisuje z przedstawicielem KGW Protokół Przekazania zaplecza kuchennego.
 5. Za wszelkie szkody powstałe podczas wynajmowania lokalu odpowiada Najemca,
  a warunki ich usunięcia zostaną określone w umowie lub w inny sposób ustalony między stronami.

 

 

                                                                       § 5

 1. GOKiS prowadzi warsztaty ceramiczne w świetlicy w Gzinie, które odbywają się we wtorki w godz. od 10:00 do 13:00 w sezonie od marca do listopada. Dla szkół
  i przedszkoli z terenu gminy Dąbrowa Chełmińska warsztaty są bezpłatne, a dla pozostałych uczestników odpłatność wynosi 5,00zł netto od osoby.

Zajęcia realizowana będą na podstawie formularza zgłoszeniowego, (załącznik nr 4), który należy wypełnić i złożyć do biura GOKiS w Dąbrowie Chełmińskiej przy ulicy Otowickiej 2 lub u osoby prowadzącej zajęcia w świetlicy w Gzinie. Na specjalne zapotrzebowanie istnieje możliwość ustalenia innego dnia organizacji warsztatów niż wtorek.

 1. Stawki dla Umów Najmu długoterminowych ustala się indywidualnie , jednak w taki sposób, żeby nie było z tego tytułu strat dla GOKiS w Dąbrowie Chełmińskiej.
 2. Stawka godzinowa za wynajem sal obowiązuje do 4 godzin trwania najmu, powyżej 4 godzin obowiązuje stawka dobowa zgodnie z cennikiem w . §1 pkt 3

 

§ 6

 

 1. Załącznik Nr 1 stanowi Umowa Najmu, Załącznik Nr 2 stanowi Porozumienie , Załącznik nr 3 stanowi Formularz Rezerwacji, Załącznik Nr 4 stanowi Formularz zgłoszenia na warsztaty ceramiczne w Gzinie.
 2. Dochody z wynajmu sal i warsztatów są przeznaczone na utrzymanie obiektów GOKiS oraz działalność statutową.

 

                                                                       § 7

 

 1. Nowy Regulamin Najmu obowiązuje od 01.11.2015r i dotyczyć będzie umów podpisanych od dnia 01.11.2015 r.
 2. Umowy podpisane przed 01 listopada 2015r obowiązuje regulamin wcześniejszy czyli Regulamin obowiązujący do dnia 31 października 2015r. 

 

poleć artykuł wersja do druku  

Copyright © 2007 by Logonet