Strona główna | Mapa strony | Kontakt
URZĄD GMINY
KONTAKT
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
INWESTYCJE I PROJEKTY
2006
2009
2010
2011
2012
2013
2014{Nowość:Konkurs-Działanie 2.3}
2015
2016
2017
2018
2019
Program ERAZMUS +
Informacje o realizacji projektu Erazmus +
2020
Kompleksowa termomodernizacja budynku zespołu szkół w miejscowości Wałdowo Królewskie
Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikacje źródeł energii na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska
SAMORZĄDOWY INFORMATOR GMINY
BUDOWA NAPOWIETRZNEJ LINII 2x400 kV
OGŁOSZENIA
PRACOWNIA CERAMICZNA
KATALOG Z INFORMACJAMI
MAPA SERWISU
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GALERIA
ZDROWIE
KRUS - INFORMACJE DLA ROLNIKÓW
GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
OŚWIATA
SPORT
TURYSTYKA
WYKOPALISKA W PNIU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
SZKOLENIA
POLICJA
Ustalanie przebiegu linii 400kv
TELEFONY ALARMOWE
GMINNE KOŁO EMERYTÓW,RENCISTÓW I INWALIDÓW
PODZIĘKOWANIA
BEZDOMNE ZWIERZĘTA
AKTUALNOŚCI Archiwum
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
ROZKŁAD JAZDY
PODNIESIENIE KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW GMINY
PROJEKT-CYBERNASTOLATEK
GOSPODARKA ODPADAMI
PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY – Linia Dębowiec – Wałdowo Królewskie
FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

Zakończyły się prace na obiekcie Stacji Uzdatniania Wody w Gzinie Górnym polegające na dobudowaniu do istniejącego budynku, pomieszczenia chlorowni. Końcowy odbiór robót nastąpił 23-12-2011 roku. Roboty zostały wykonane zgodnie z umową oraz projektem bez usterek. Powiatowy Inspektor Nadzoru budowlanego wydał decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. Koszt inwestycji wyniósł 40 000,00 zł.
___________________________________________________________________

Dnia 02-12-2011 roku w Toruniu została podpisana umowa o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadającym warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objęto PROW na lata 2007-2013 pomiędzy Gminą Dąbrowa Chełmińska a Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Przedmiotem umowy jest zadanie pn. Zagospodarowanie miejsca rekreacji w miejscowości Dąbrowa Chełmińska.

W związku z powyższym dnia 09-01-2012 został ogłoszony przetarg nieograniczony na realizacje w/w zadania. W wyniku postępowania został wybrany Wykonawca i przekazany plac budowy. W najbliższym czasie  rozpoczęcie robót.

Wartość kosztorysowa robót – 229 500,00 zł brutto

Wysokość dofinansowania z umowy o przyznanie pomocy 149 267,00 zł.

Kwota zaoferowana w przetargu przez Wykonawcę za wykonanie inwestycji 122 877,00 zł.

Wartość dofinansowania po przeprowadzeniu postępowania przetargowego – 79 920,00 zł.

Wartość inwestycji po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym 122 877,00 zł skorygowana wartość dofinansowania 79 920 zł
___________________________________________________________________

Dnia 23-01-2012 roku został złożony wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska III etap”.

Wnioskowana kwota dofinansowania - 1 000 000,00 zł

Koszty całkowite realizacji inwestycji zawarte we wniosku – 3 224 584,95 zł.  ( z podatkiem Vat)

Koszty kwalifikowalne realizacji inwestycji – 2 621 613,78 zł. ( bez podatku Vat)

19.07.2012 roku pomiędzy Gminą Dąbrowa Chełmińska a Województwem Kujawsko-Pomorskim została zawarta umowa na dofinansowanie w/w zadania. 


___________________________________________________________________

Z okazji podpisania 1111 umowy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ukazało się podsumowanie kwot przyznanej pomocy w ramach PROW. Gmina Dąbrowa Chełmińska może się poszczycić chlubnym trzecim miejscem w powiecie bydgoskim w wykorzystaniu środków z w/w programu. Gmina Dąbrowa Chełmińska na podstawie złożonych wniosków podpisała umowy o przyznanie pomocy na kwotę 3 234 223,00 zł.
____________________________________________________________________

Dnia 08-02-2012 gmina Dąbrowa Chełmińska wystąpiła z wnioskiem o częściowe umorzenie pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Pożyczka została zaciągnięta na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie dworca kolejowego w miejscowości Ostromecko.
Dzięki temu, że Gmina Dąbrowa Chełmińska wywiązała się z warunków umożliwiających umorzenie częściowe pożyczki, czyli m. in. uzyskania efektu ekologicznego Rana Nadzorcza Uchwałą nr 38/12 z dnia 22-03-2012 roku umorzyła część pożyczki w kwocie: 93 090,60 zł. tj. 30 % pożyczki.
______________________________________________________________________

W dniu 13 lipca 2012 r. pomiędzy Gminą Dąbrowa Chełmińska a Wojewodą Kujawsko – Pomorskim została podpisana umowa na wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół w Ostromecku w ramach rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych „Cyfrowa szkoła”. W ramach programu zostanie zakupionych m.in.: 25 komputerów dla uczniów i 6 dla nauczycieli, 2 tablice interaktywne, 3 ekrany ręcznie zwijane,   2 wizualizery, 3 projektory. Wartość projektu: 103.190,00 zł, wysokość dofinansowania: 78.558,00 zł.

_______________________________________________________________________

  W dniu 3 lipca 2012 r. została podpisana pomiędzy Gminą Dąbrowa Chełmińska  a Województwem Kujawsko – Pomorskim umowa na dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej, o długości 1 km w obrębie geodezyjnym Bolumin i Dąbrowa Chełmińska (ul. Wyzwolenia)”. Wysokość dofinansowania 50.000,00 zł.
_____________________________________________________________________

W dniu 13 sierpnia br. zostały złożone w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Zakole Dolnej Wisły następujące wnioski o dofinansowanie zadań w ramach naborów na tzw. Małe projekty:
-„Wymiana okien w świetlicy w Czemlewie” -  koszt całkowity – 18.065,50, wnioskowana pomoc: 11.749,92 zł.;
-„Budowa placu zabaw dla dzieci w Nowym Dworze” – koszt całkowity: 54.323,84 zł, wnioskowana pomoc: 25.000,00 zł;
 - „Zagospodarowanie miejsca sportu i rekreacji w miejscowości Czarże” – koszt całkowity: 48.298,41zł, wnioskowana pomoc: 25.000,00 zł;
-„Renowacja pomnika Wolność w Ostromecku” - koszt całkowity: 24.995,00 zł, wnioskowana pomoc: 16.256,91 zł;
-  „Oczyszczenie zbiornika wodnego w miejscowości Wałdowo Królewskie” - koszt całkowity: 30.026,02 zł, wnioskowana pomoc: 19.529,12 zł.
  __________________________________________________________________

W dniu 31 sierpnia br. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu umorzył gminie Dąbrowa Chełmińska  kwotę 105.000,00 zł pożyczki na zadanie „Zakup pojazdu specjalistycznego ratownictwa chemiczno – ekologicznego dla OSP w Dąbrowie Chełmińskiej”.

____________________________________________________________________

W dniu 3 września br. w Koronowie został podpisany list intencyjny pomiędzy: Województwem Kujawsko – Pomorskim, Powiatami: Chełmińskim, Toruńskim i Bydgoskim, Gminami: Dąbrowa Chełmińska, Koronowo, Sicienko, Unisław oraz Miastem Bydgoszcz, w sprawie budowy ścieżek rowerowych. Na terenie naszej gminy ścieżka ma być budowana wzdłuż wrogi wojewódzkiej nr 551 od skrzyżowania ul. Chełmińskie i ul. Toruńskiej w Dąbrowie Chełmińskiej do granicy naszej gminy w kierunku Unisławia. Długość ścieżki ok. 3,8 km. Planowany okres realizacji lata 2013-2015. Wartość całego projektu ok. 9 mln zł, na terenie naszej gminy ok. 1,2 mln zł.
________________________________________________________________________

Gmina Dąbrowa Chełmińska przeprowadza dużą inwestycję kanalizacyjną

Dnia 05-07-2012 roku zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska III etap. Dnia 20-07-2012 roku nastąpiło otwarcie ofert.

Zostało złożonych 10 ofert.

Dnia 31-07-2012 został dokonany wybór najkorzystniejszej oferty. Okazała się nią oferta firmy Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska Ekomel Sp. z o. o. z Chojnic.

Dnia 7-08-2012 roku została podpisana umowa z Wykonawcą. Termin realizacji zadania to 30-11-2012 rok. Wartość kontraktowa robót to 1 821 340,06 zł. brutto, z tego wartość dofinansowania pochodzącego ze środków Unii Europejskiej to 740 382,00 zł.

Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem robót.

Dzięki realizacji inwestycji do kanalizacji zbiorczej może zostać podłączonych nawet 460 osób w tym 4 bloki mieszkalne. Wskaźnik skanalizowania gminy wzrośnie, aż o 6 %.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miliony przeznaczone na polepszenie gospodarki wodnej

Dnia 01-06-2012 roku zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na zadanie pn. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dąbrowa Chełmińska.

Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 19-06-2012 do godziny 10:00.

Zostało złożonych 6 ofert , lecz każda przewyższała możliwości finansowe Zamawiającego. Z tych względów unieważniono postepowanie.

Dnia 22-06-2012 roku zostało ogłoszone kolejne postępowanie przetargowe na ten sam zakres robót. Dnia 09-07-2012 roku nastąpiło otwarcie ofert. Zostało złożonych 6 ofert, lecz każda przewyższała możliwości finansowe Zamawiającego. Z tych względów unieważniono postepowanie.

Dnia 24-07-2012 roku zostało ogłoszone postepowanie przetargowe po raz trzeci na zadanie mające na celu budowę Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dąbrowa chełmińska. Zakres prac został m. in. Ograniczony o dostawę i montaż jednego zbiornika retencyjnego. Ograniczenie zakresu rzeczowego na ten moment nie wpłynie w żaden sposób na funkcjonalność stacji.

Otwarcie ofert nastąpiło dnia 08-08-2012 roku.

Zostało złożonych 10 ofert.

Dnia 28-08-2012 roku jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy Wimar z Koronowa.

Dnia 04-09-2012 została podpisana umowa z Wykonawcą. Termin umowny realizacji zadania to 31-07-2013 rok. Wartość kontraktowa robót 4 107 382,46 zł. brutto.

Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem robót.

Jest to pod względem finansowym i infrastrukturalnym największa inwestycja w historii Gminy Dąbrowa Chełmińska.

Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom zaprojektowanym w obiekcie, znacząco poprawi się wydajność SUW w porównaniu do istniejącego budynku.

Będzie to już drugi obiekt tego typu wykonany w nowoczesnej technologii z trzech będących w eksploatowaniu Gminy Dąbrowa Chełmińska w celu zaopatrzenia mieszkańców w wodę.

____________________________________________________________________________________

W pełni zagospodarowany teren wokół OSP Dąbrowa Chełmińska.

 Dnia 02-12-2011 roku w Toruniu została podpisana umowa o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadającym warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objęto PROW na lata 2007-2013 pomiędzy Gminą Dąbrowa Chełmińska a Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Przedmiotem umowy jest zadanie pn. Zagospodarowanie miejsca rekreacji w miejscowości Dąbrowa Chełmińska.

W związku z powyższym dnia 09-01-2012 został ogłoszony przetarg nieograniczony na realizacje w/w zadania.

Do końca terminu składania ofert tj. do 24-01-2012 roku do godziny 10:00 spłynęło 17 ofert.

Po weryfikacji dokumentacji został dokonany wybór najkorzystniejszej oferty firmy:

Bogmar Sp. z o.o.
Ostromecko, ul. Kasztanowa 9

86-070 Dąbrowa Chełmińska  


Dnia 21-02-2012 roku nastąpiło podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą.
Z kolei dnia 01-03-2012 roku nastąpiło protokolarne przekazanie placu budowy zwycięskiemu Wykonawcy przetargu. Umowny termin do którego inwestycja miała być zakończona to 31-05-2012. Prace zostały wykonane w terminie oraz zgodnie z zamówieniem.

W związku z powyższym został złożony wniosek o płatność w celu uzyskania refundacji części kosztów kwalifikowanych. Nastąpiło ostateczne rozliczenie inwestycji oraz fizyczne przekazane środków na rachunek Gminy w kwocie 79 920,00 zł.


Cyfrowa Szkoła w Ostromecku

W dniu 13 lipca 2012 r. pomiędzy Gminą Dąbrowa Chełmińska a Wojewodą Kujawsko – Pomorskim została podpisana umowa na wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół w Ostromecku w ramach rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych „Cyfrowa szkoła”. W ramach programu zostanie zakupionych m.in.: 25 komputerów dla uczniów i 6 dla nauczycieli, 2 tablice interaktywne, 3 ekrany ręcznie zwijane,   2 wizualizery, 3 projektory. Wartość projektu: 103.190,00 zł, wysokość dofinansowania: 78.558,00 zł.

Dnia 12-09-2012 roku został ogłoszony przetarg nieograniczony na w/w zadanie. Dnia 20-09-2012 r. nastąpiło otwarcie ofert, najkorzystniejszą ofertę złożył PHPU ZUBER Andrzej Zuber ul. Krakowska 29c 50-424 Wrocław. Kwota jaka zaproponował zwycięski wykonawca to 99 949,80 zł. brutto.


Rekultywacja zakończona

W dniu 3 lipca 2012 r. została podpisana pomiędzy Gminą Dąbrowa Chełmińska, a Województwem Kujawsko – Pomorskim umowa na dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej, o długości 1 km w obrębie geodezyjnym Bolumin i Dąbrowa Chełmińska (ul. Wyzwolenia)”. Wysokość dofinansowania 50.000,00 zł.

Prace zostały wykonane, lecz ostateczne rozliczenie nastąpi do końca listopada 2012 r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dnia 12-12-2012 r. zostały odebrane roboty polegające na kompleksowej wymianie stolarki okiennej w świetlicy wiejskiej w Czemlewie. Całkowity koszt inwestycji to ok 18 tyś zł. Remont został przeprowadzony przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej a ich wysokość to ok 12 tyś zł.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dnia 30-11-2012 roku został spisany protokół odbioru w związku z realizacją robót polegających na Budowie Palcu zabaw dla dzieci w miejscowości Nowy Dwór. Pac zabaw został wykonany kompleksowo, łącznie z ogrodzeniem. Koszt inwestycji to ok 35 tyś. zł. Gmina na to zadanie pozyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości ok 23 tyś zł.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dnia 15-11-2012 r. został spisany protokół odbioru robót w związku z wykonaniem Renowacji pomnika wolności w miejscowości Ostromecko. Wartość inwestycji to ok 20 tyś zł., z tego13 tyś zł. pochodzi z dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach PROW.

W ramach zadania została wykonana renowacja obelisku, ogrodzenia oraz zwieńczenia w postaci orła sokoła, który nawiązuje do zwieńczenia, które zostało zniszczone podczas II Wojny Światowej.

 

 


 
poleć artykuł wersja do druku  

Copyright © 2007 by Logonet