Strona główna | Mapa strony | Kontakt
URZĄD GMINY
KONTAKT
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
INWESTYCJE I PROJEKTY
SAMORZĄDOWY INFORMATOR GMINY
BUDOWA NAPOWIETRZNEJ LINII 2x400 kV
OGŁOSZENIA
PRACOWNIA CERAMICZNA
KATALOG Z INFORMACJAMI
MAPA SERWISU
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GALERIA
ZDROWIE
KRUS - INFORMACJE DLA ROLNIKÓW
GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
OŚWIATA
SPORT
TURYSTYKA
WYKOPALISKA W PNIU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
Wynajem sali OSP Czarże
Wynajem sali OSP Dąbrowa Chełmińska
Harmonogram zebrań sprawozdawczych OSP na 2018 rok
Harmonogram uroczystości 2017
Harmonogram uroczystości na 2018
Kontrole 2018
Dzień Strażaka 2018
Harmonogram uroczystości w 2019 roku
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
SZKOLENIA
POLICJA
Ustalanie przebiegu linii 400kv
TELEFONY ALARMOWE
GMINNE KOŁO EMERYTÓW,RENCISTÓW I INWALIDÓW
PODZIĘKOWANIA
ADOPCJA ZWIERZĄT
AKTUALNOŚCI Archiwum
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
ROZKŁAD JAZDY
PODNIESIENIE KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW GMINY

 

                                             REGULAMIN                                             

opłat i zasad wynajmu Sali OSP w Czarżu

 

§ 1

 1.      Wynajem Sali dla osób fizycznych oraz osób prawnych z zamiarem zorganizowania:

a)      przyjęć weselnych  ustala się od wtorku  od godz. 19.oo do poniedziałku               do 19.oo   oplata w wysokości -700,00 zł

b)      uroczystości rodzinnych takich jak chrzciny, komunia, imprezy i zebrania okolicznościowe, szkolenie – opłata w wysokości 350,00 zł.

2.      Odpłatność za wynajem Sali stanowi dochód Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarżu.

3.      Korzystający z obiektu oprócz opłat za wynajem pokrywają koszty mediów zużytych w czasie wynajmu zgodnie z odczytami liczników.

4.      Odpłatność za energię eklektyczną ustalona zostanie według obowiązujących                      w danym czasie cen.

5.      Odpłatność za wodę i ścieki ustalona zostanie według cen obowiązujących na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska

6.      Odpłatność za wywóz nieczystości stałych pozostaje w gestii najemcy.

7.      Wszystkie stawki opłat zawierają należny podatek od towarów i usług VAT.

8.      Opłaty stałe uiszcza się na konto Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarżu.

9.      Koszty mediów uiszcza się w dniu zdania kluczy do godziny 19.oo

10.  W dniu podpisania umowy pobiera się zaliczkę w wysokości 200,00 zł.

 

§ 2

 

  1. Nieodpłatnie udostępnia się salę na:

1)      jednodniowe zebrania wiejskie i spotkania z mieszkańcami, organizowane przez Wójta Gminy, Radę Gminy i Rady Sołeckie,

2)      jednodniowe zebrania Rad Sołeckich, Ochotniczych Straży Pożarnych, Ludowych Zespołów Sportowych oraz zebrania i spotkania Kół Gospodyń Wiejskich i stowarzyszeń działających na terenie Gminy,

3)      kursy i szkolenia nieodpłatne, organizowane dla mieszkańców Gminy Dąbrowa Chełmińska

4)      imprezy i zabawy organizowane dla dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy oraz dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum prowadzonych przez gminę.

 § 3

 

  1. Stowarzyszenia oraz pozostałe organizacje pozarządowe z terenu Gminy organizujące zabawy w Sali zwolnione zostają z opłat za wynajem, jednak zobowiązane są pokryć koszty zużytych mediów (energia, woda i ścieki, opał, gaz, wywóz nieczystości stałych) oraz koszty środków higienicznych do sanitariatów.
  2. Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarżu, zwolnienie z opłat za wynajem, zobowiązani są do pokrycia kosztów zużytych mediów.  

 

§ 4

 

  1. Imprezy powinny być zgłaszane pisemnie na podstawie umowy najmu
  2. Przy każdorazowym przekazywaniu Sali winna być wyznaczona osoba odpowiedzialna, do której należy przejęcie lokalu, nadzór nad korzystaniem z lokalu oraz przekazaniem lokalu w stanie jakim został przyjęty.
  3. Za szkody spowodowane w okresie najmu odpowiada najemca, usunięcie szkód nastąpi przez zapłatę kosztów lub inny sposób ustalony przez strony.

 

§ 5

 

Dochody przeznaczone są na utrzymanie bieżące obiektów oraz działalność statutową OSP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

poleć artykuł wersja do druku  

Copyright © 2007 by Logonet