Strona główna | Mapa strony | Kontakt
URZĄD GMINY
KONTAKT
INWESTYCJE I PROJEKTY
SAMORZĄDOWY INFORMATOR GMINY
BUDOWA NAPOWIETRZNEJ LINII 2x400 kV
OGŁOSZENIA
PRACOWNIA CERAMICZNA
MAPA SERWISU
AKTUALNOŚCI
GALERIA
ZDROWIE
KRUS - INFORMACJE DLA ROLNIKÓW
GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
OŚWIATA
SPORT
TURYSTYKA
WYKOPALISKA W PNIU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
ROZKŁAD JAZDY BUSA
POLICJA
TELEFONY ALARMOWE
GMINNE KOŁO EMERYTÓW,RENCISTÓW I INWALIDÓW
PODZIĘKOWANIA
ADOPCJA ZWIERZĄT
PRACA

 

      "ZAKOLE DOLNEJ WISŁY"

      Na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska,
Kijewo Królewskie, Pruszcz i Unisław
zawiązała się Lokalna Grupa Działania w formie
Stowarzyszenia pod nazwą "Zakole Dolnej Wisły".
W dniu 8 czerwca odbyło się nadzwyczajne Walne
Zebranie Członków Założycieli, podczas którego
przyjęto zintegrowaną Strategię Obszarów Wiejskich.
Kolejnym krokiem będzie złożenie wniosku w ramach pilotażowego programu LEADER+.
Głównym celem strategicznym LGD jest podnoszenie atrakcyjności turystycznej
przyrodniczo -kulturowej obszaru Zakola Dolnej Wisły.

CELE operacyjne i projekty:
1. Promowanie obszarów wiejskich jako atrakcyjnego miejsca życia i inwestowania
      - opracowanie i wydanie przewodnika promującego atrakcje obszaru LGD ZDW,
      - oznakowanie punktów widokowych Doliny Dolnej Wisły,
      Opracowanie i wydanie tablic informacyjnych o obiektach zabytkowych z obszaru LGD,
      Tworzenie gospodarstw agroturystycznych i atrakcji turystycznych na obszarze - cykle
      szkoleń i doradztwo,
3. Stworzenie warunków do ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Zakola
Dolnej Wisły
      - przeprowadzenie inwentaryzacji zasobów dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego
      oraz historycznego i dokonanie ich waloryzacji
      -"Grodziska Zakola Dolnej Wisły" - historia naszych przodków atrakcją naszego terenu
      -"Pamiętajmy o ogrodach" - parki i ogrody Zakola Dolnej Wisły
      -"Cztery pory roku w tradycyjnym gospodarstwie" - budowa skansenu
CEL STRATEGICZNY 2:
Integracja i aktywizacja społeczności lokalnych poprzez budowanie kapitału społecznego
na wsi
Cele operacyjne i projekty:
a) tworzenie warunków do zaspakajania potrzeb społecznych i kulturowych mieszkańców
wsi
      - stworzenie różnorodnej i ciekawej oferty spędzania czasu wolnego mieszkańców wsi
      obszaru LGD (sport i rekreacja)
      -zwiększenie dostępności do wiedzy poprzez szkolenia, kursy, wyjazdy studyjne
      podnoszące kwalifikacje i umiejętności mieszkańców z obszaru ZDW
      - budowa społeczeństwa obywatelskiego m.in. poprzez wspierania działań Biura Porad
      Obywatelskich,
      - zwiększenie koordynacji działań pomiędzy poszczególnymi organizacjami, instytucjami
      i firmami działającymi na obszarze LGD wokół wspólnych działań na rzecz trwałego
      rozwoju społeczności lokalnej.
b) Rozwój tożsamości społeczności wiejskiej wokół zachowania dziedzictwa kulturowego
i przyrodniczego obszaru LGD ZDW
      - integracja środowisk funkcjonujących na obszarze LGD ZDW poprzez organizację
      festynów, biesiad, konkursów wiedzy o obszarze
      - estetyzacja wsi poprzez konkursy i szkolenia.
CEL STRATEGICZNY 3:
a) Promocja aktywnego poszukiwania alternatywnych źródeł dochodów:
      - agroturystyka jako możliwości rozwoju gospodarstwa wielofunkcyjnego - kursy oraz
      wsparcie przy tworzeniu gospodarstw agroturystycznych
      -uprawa roślin energetycznych - promowanie alternatywnych i ekologicznych źródeł
      energii wśród rolników i innych mieszkańców LGD
      - tradycyjne uprawy mięty w rejonie Zakola Dolnej Wisły - zachowanie tradycji i
      wykorzystanie w celu pozyskiwania dodatkowych źródeł dochodu mieszkańców wsi
      (zielarstwo, ziołolecznictwo)
CEL STRATEGICZNY 4:
Stworzenie odpowiednich warunków rozwoju i promocji produktów lokalnych i
tradycyjnych wyróżniających obszar LGD ZDW
Cele operacyjne i projekty:
a) wsparcie rozwoju produkcji zdrowej tradycyjnej żywności
      - zorganizowanie pszczelarzy i promocja ich produktów pod szyldem zastrzeżonego
        znaku towarowego "Miody z Rejonu Dolnej Wisły"
      - "święto stołów" w Zakolu Dolnej Wisły - festiwale smaków
      - "Miętowy eliksir zdrowia z Dolnej Wisły" produkty lokalne na bazie mięty i innych ziół
b) promocja i rozwój rękodzielnictwa i tradycyjnych zawodów
       - wytwarzanie i dystrybucja rękodzielnictwa tradycyjnego w oparciu o działalności Kół
      Gospodyń Wiejskich - warsztaty rękodzielnicze, szkolenia z marketingu i sprzedaży
      - programy wsparcia i promocji rękodzielnictwa i tradycyjnego rzemiosła
       - ceramika artystyczna nasza wizytówką - warsztaty z ceramiki dla mieszkańców i
      turystów.

Wybrane tematy wiodące i cle strategiczne rozwoju obszaru i społeczności Zakola Dolnej
Wisły maja charakter długofalowy, nie ograniczają się tylko do perspektywy realizacji
Pilotażowego Programu Leader+, ale zdecydowanie nakierowane są na dalsze lata.

Informujemy, wszystkich o możliwości przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania. Osoby
chętne prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej -pokój nr 19
Celem złożenia stosownej deklaracji.

 

WIĘCEJ www.lgdzakolewisly.plpoleć artykuł wersja do druku  

Copyright © 2007 by Logonet