Strona główna | Mapa strony | Kontakt
URZĄD GMINY
KONTAKT
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
INWESTYCJE I PROJEKTY
2006
2009
2010
2011
2012
2013
2014{Nowość:Konkurs-Działanie 2.3}
2015
2016
2017
2018
2019
Program ERAZMUS +
Informacje o realizacji projektu Erazmus +
2020
Kompleksowa termomodernizacja budynku zespołu szkół w miejscowości Wałdowo Królewskie
Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikacje źródeł energii na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska
SAMORZĄDOWY INFORMATOR GMINY
BUDOWA NAPOWIETRZNEJ LINII 2x400 kV
OGŁOSZENIA
PRACOWNIA CERAMICZNA
KATALOG Z INFORMACJAMI
MAPA SERWISU
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GALERIA
ZDROWIE
KRUS - INFORMACJE DLA ROLNIKÓW
GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
OŚWIATA
SPORT
TURYSTYKA
WYKOPALISKA W PNIU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
SZKOLENIA
POLICJA
Ustalanie przebiegu linii 400kv
TELEFONY ALARMOWE
GMINNE KOŁO EMERYTÓW,RENCISTÓW I INWALIDÓW
PODZIĘKOWANIA
BEZDOMNE ZWIERZĘTA
AKTUALNOŚCI Archiwum
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
ROZKŁAD JAZDY
PODNIESIENIE KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW GMINY
PROJEKT-CYBERNASTOLATEK
GOSPODARKA ODPADAMI
PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY – Linia Dębowiec – Wałdowo Królewskie
FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

Inwestycja pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska  II etap” - dofinansowana w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki  i ludności wiejskiej ” PROW 2007-2013.  Koszt inwestycji: 1 554 313,56 zł. Kwota dofinansowania: 675.454,00 zł.  Realizowana w latach 2010 – 2011.

   . 2011


_______________________________________________________________________________

Inwestycja pn.: „Budowa boiska i bieżni w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” -  dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Koszt inwestycji: 317.048,00 zł. Kwota dofinansowania: 128 881,00 zł. Zrealizowana w 2011 roku.

 

________________________________________________________________________________

Inwestycja pn.: „Budowa placów zabaw dla dzieci w miejscowości Czemlewo i Gzin” -  dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Koszt inwestycji: 89 898,24 zł. Kwota dofinansowania:  36 544,00 zł. Zrealizowano w 2011 roku.
___________________________________________________________________________

Inwestycja pn.: „Remont dachu na Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej” – koszt zadania 144.000,00 zł. Dofinansowanie zadania z Ministerstwa Edukacji Narodowej: 97.115,00 zł. Zrealizowana w 2011 roku._____________________________________________________________________________

Szkolenie dla Członków Rady


  Operacja mająca na celu kultywowanie tradycyjnych metod produkcji,

rozwijanie i promowanie produktu lokalnego. Wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru                                                               

oraz promocja obszarów wiejskich. Kultywowanie tradycyjnych obrzędów i zwyczajów.

W ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadającym warunkom

przyznania pomocy w ramach działania „Małe Projekty” tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom

przyznania pomocy w ramach działań osi 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,

ale przyczyniają się do osiągniecia celów tej osi.

Operacja pn. BUDOWA PIECA DO WYPIEKU TRADYCYJNEGO CHLEBA

dofinansowana z budżetu Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły”

 


Inwestycja pn.: „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bolumin” -  dofinansowana w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.  Koszt inwestycji: 761 464,54 zł. Kwota dofinansowania: 200.000,00 zł.  Realizowana w latach 2010 – 2011.

 


________________________________________________________________________________

Inwestycja pn.: „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Otowice wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy”  -  dofinansowana   z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Koszt inwestycji: 468 816,02 zł. Kwota dofinansowania: 175.269,00 zł.  Realizowana w latach 2010 – 2011.


 

 _______________________________________________________________________________


Gmina Dąbrowa Chełmińska dnia 12-07-2011 roku złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu o umorzenie pożyczki zaciągniętej na realizacje inwestycji p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Osiedlu Zabasta w Ostromecku.

Dnia 20-09-2011 roku Gmina otrzymała informację, iż Rada Nadzorcza umorzyła pożyczkę w 30% tj. kwocie 538 500,00 zł.

 

___________________________________________________________________________ ______

Inwestycja pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska, rejon ul. Słonecznej i Ptasiej.

W wyniku realizacji powyższego zadania została wykonana sieć kanalizacyjna grawitacyjna o łącznej długości 978,09 m.

Koszt inwestycji: 237 939,82 zł. Okres realizacji od 15-03-2011 do 31-05-2011.

__________________________________________________________________________________

 

W dniu 19-04-2011 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na zadanie pn.   Zakup używanego autobusu do dowożenia dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska”.

Dnia 29-04-2011 r. nastąpiło otwarcie ofert.

Zostały złożone 3 oferty przetargowe.

Najkorzystniejsza z nich to oferta firmy Flota Lincoln Andrzej Kucia, ul. Bol. Chrobrego 15, 74-505 Mieszkowice, który zaproponował wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę 107 010,00 zł. brutto.

Dnia 13-05-2011 została wybrana najkorzystniejsza oferta. Była nią oferta firmy Flota Lincoln Andrzej Kucia z ceną ofertową 107 010,00 zł. brutto. Z kolei dnia 24-05-2011 nastąpiło podpisanie umowy.


      ______________________________________________________________________________________________

Dnia 06-09-2011 został ogłoszony przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont drogi Janowo-Rafa. Termin składnia ofert został wyznaczony na dzień 21-09-2011 i w tym samym dniu nastąpiło ich otwarcie. Do końca terminu o którym mowa powyżej wpłynęły trzy oferty przetargowe. Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta firmy Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Laskowicka 3, 86-100 Świecie z ceną 226 541,40 zł. brutto. Dnia 03-10-2011 nastąpiło podpisanie umowy na w/w zadanie inwestycyjne. Dnia 07-11-2011 nastąpił ostateczny odbiór robót. W wyniku realizacji inwestycji powstał odcinek drogi o nawierzchni bitumicznej, długości 900 m oraz szerokości 4 m. W zakresie zadania było również wykonanie oznakowania na skrzyżowaniu w miejscowości Rafa.

 ___________________________________________________________________________________________


Dnia 04-11-2011 roku został złożony przez Gminę w Lokalnej Grupie Działania „Zakole Dolnej Wisły” wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi na zadanie pn. Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Nowy Dwór.

 

____________________________________________________________________________________________


W okresie od 27-07-2011 do dnia 06-10-2011 została zmodernizowana droga gminna o relacji Wałdowo Królewskie Dąbrowa Chełmińska na odcinku 1120 m o szerokości 5 m. Zakres robót obejmował m. in. profilowanie podłoża, wykonanie dwuwarstwowej nawierzchni tłuczniowej z tłucznia betonowego, modernizację przepustu drogowego. Gmina Dąbrowa Chełmińska złożyła na wymieniony zakres robót wniosek o dofinansowanie ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego na ok. 50% kosztów przypadających na 700 m zrealizowanego odcinka.  

______________________________________________________________________________________________

Rada Miejska Solca Kujawskiego przekazała nieodpłatnie Gminie Dąbrowa Chełmińska autobus szkolny.

 

_________________________________________________________________________________________

Inwestycja pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ostromecko odcinki boczne” była realizowana w okresie od 21-03-2011 do 27-04-2011.

W wyniku realizacji inwestycji zostały wykonane odcinki boczne podprowadzające sieć kanalizacyjną do działek w ilości 71 sztuk i o łącznej długości 360,5 m.

Dzięki realizacji tej tej inwestycji wszystkie nieruchomości gruntowe są uzbrojone w kanalizację sanitarną. Właściciele budynków mieszkalnych przystępują do podłączania się do kanalizacji.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gmina Dąbrowa Chełmińska w miesiącu listopadzie br. otrzymała dotację z Ministerstwa Gospodarki w kwocie 16.800 zł za opracowanie „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2011-2032”. Zadanie zostało zrealizowane w miesiącach maj-październik 2011 roku i obejmowało przeprowadzenie na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, przygotowanie opracowania pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2011-2032” oraz wprowadzenie zinwentaryzowanych danych do internetowej ogólnopolskiej bazy azbestowej. Podwykonawcą zadania była firma AT GROUP S.A. z Krupskiego Młyna. Wartość całego zadania 21.000 zł, wkład własny 4.200 zł.

Przygotowany Program określa cele i działania strategiczne w postępowaniu z odpadem w najbliższej przyszłości oraz określa kategorie celów długoterminowych. W swoich założeniach plan usuwania azbestu zawiera program działania wraz z harmonogramem zadań na najbliższe lata.  Określa również koszty eksploatacyjne systemu oraz nakłady inwestycyjne poszczególnych etapów inwestycji. Działania w zakresie realizacji opracowanego dokumentu wspomogą Gminę w dostosowaniu się do aktualnych wymogów prawnych i w usystematyzowaniu oraz pogrupowaniu działów gospodarki odpadami. Przygotowane opracowanie jest jednocześnie nieodzownym dokumentem wymaganym przy ubieganiu się o dotacje na sfinansowanie kosztów demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest.

Opracowany dokument wymaga jeszcze zaopiniowania przez odpowiednie instytucje oraz musi zostać zatwierdzony i przyjęty uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska.

Przebudowa drogi wojewódzkiej w centrum miejscowości Ostromecko

Zrealizowano II etap inwestycji, który objął roboty branży drogowej na odcinku drogi o długości ok. 550 mb w zakresie wykonania wielowarstwowej nawierzchni bitumicznej, chodników, zatok autobusowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu, oznakowania oraz profilowania łuków poziomych i skrzyżowań

Zakończono: listopad 2011 – wartość ok. 1 mln 600 tys. zł

Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej w miejscowości Ostromecko

Inwestycja polegała na wykonaniu lewoskrętu dla zjazdu na nowopowstały parking na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego, zrealizowano poszerzenie jezdni drogi wojewódzkiej do trzech pasów (długość nowej nawierzchni bitumicznej ok. 200 mb), wykonanie zjazdu i drogi dojazdowej o nawierzchni brukowej do parkingu, nowej linii oświetlenia drogowego (8 latarni), elementów bezpieczeństwa ruchu i oznakowania

Zakończono: październik 2011 – wartość ok. 530 tys. zł

 Remont drogi powiatowej w centrum miejscowości Czarże

Nakładka bitumiczna o długości 980 mb i urządzenia bezpieczeństwa ruchu

Zakończono: czerwiec 2011 – wartość ok. 170 tys. zł

Remont drogi powiatowej w miejscowości Dębowiec

Nakładka bitumiczna o długości 840 mb

Zakończono: czerwiec 2011 – wartość ok. 130 tys. zł

Remonty nawierzchni tłuczniowych i gruntowych dróg gminnych

Zrealizowano szereg zadań remontowych w zakresie utwardzania lub mechanicznego równania odcinków dróg i ulic o nawierzchniach gruntowych i tłuczniowych na terenie wszystkich miejscowości gminy

Zakończono: grudzień 2011 – wartość ok. 245 tys. zł

Remont przepustów drogowych na drogach gminnych

Zrealizowano remonty przepustów w sołectwach Czarże i Mozgowina

Zakończono: sierpień 2011 – wartość ok. 20 tys. zł


poleć artykuł wersja do druku  

Copyright © 2007 by Logonet