Strona główna | Mapa strony | Kontakt
URZĄD GMINY
KONTAKT
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
INWESTYCJE I PROJEKTY
SAMORZĄDOWY INFORMATOR GMINY
BUDOWA NAPOWIETRZNEJ LINII 2x400 kV
OGŁOSZENIA
PRACOWNIA CERAMICZNA
KATALOG Z INFORMACJAMI
MAPA SERWISU
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GALERIA
ZDROWIE
KRUS - INFORMACJE DLA ROLNIKÓW
GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
OŚWIATA
SPORT
TURYSTYKA
WYKOPALISKA W PNIU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
SZKOLENIA
POLICJA
Ustalanie przebiegu linii 400kv
TELEFONY ALARMOWE
GMINNE KOŁO EMERYTÓW,RENCISTÓW I INWALIDÓW
PODZIĘKOWANIA
ADOPCJA ZWIERZĄT
AKTUALNOŚCI Archiwum
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
ROZKŁAD JAZDY
PODNIESIENIE KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW GMINY
PROJEKT-CYBERNASTOLATEK
GOSPODARKA ODPADAMI

Postępujący rozwój oparty na technologiach informatycznych i telekomunikacyjnych oraz ich ekspansja we wszystkie dziedziny gospodarowania determinują nie tylko zmiany o charakterze ekonomicznym - definiowane jako gospodarka oparta na wiedzy - ale równolegle zmiany o charakterze społecznym, określane terminem społeczeństwo informacyjne. Rozwój społeczeństwa informacyjnego jest niejednorodny, tworząc obszary wykluczenia cyfrowego w ujęciu zarówno geograficznym, jak i społecznym.

Skala tego problemu w województwie kujawsko-pomorskim jest ogromna, co potwierdzają ogólnokrajowe wyniki badań CBOS klasyfikujące nasz region jako najbardziej wykluczony cyfrowo w skali całego kraju (CBOS marzec 2009), a także badania własne, które potwierdziły, iż wykluczeniu cyfrowemu w województwie podlegają szczególnie osoby o stwierdzonym stopniu niepełnosprawności oraz osoby dotknięte trudną sytuacją materialną.

"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" to projekt, którego Celem tego przedsięwzięcia jest likwidowanie wykluczenia cyfrowego na terenie naszego województwa poprzez zapewnienie dostępu do Internetu, technologii informacyjnych i wiedzy osobom podlegającym wykluczeniu.
Projektem objęte zostaną następujące grupy docelowe:

a)gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej (osoby pełnoletnie korzystające z pomocy społecznej i uczniowie pobierający stypendium socjalne

b)osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (w tym niewidome).

W ramach projektu zostanie dostarczony sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, zapewniony zostanie dostęp do Internetu, zapewnione zostaną także podstawowe szkolenia z zakresu obsługi komputera i Internetu.
Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e-Inclusion.

źródło: www.wejdzwsiec.pl

BLIŻSZE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ RÓWNIEŻ W URZĘDZIE GMINY  ORAZ  GOPSie
W DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ

WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ W URZĘDZIE GMINY W DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE 13 - 30 CZERWCA 2011

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie.Beneficjenci

poleć artykuł wersja do druku  

Copyright © 2007 by Logonet