Strona główna | Mapa strony | Kontakt
URZĄD GMINY
KONTAKT
INWESTYCJE I PROJEKTY
SAMORZĄDOWY INFORMATOR GMINY
BUDOWA NAPOWIETRZNEJ LINII 2x400 kV
OGŁOSZENIA
PRACOWNIA CERAMICZNA
MAPA SERWISU
AKTUALNOŚCI
GALERIA
ZDROWIE
KRUS - INFORMACJE DLA ROLNIKÓW
GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
OŚWIATA
SPORT
Informacje sportowe
Ludowe Kluby Sportowe
Piłka nożna
sekcja bokserska
Wyniki
ORLIK
TURYSTYKA
WYKOPALISKA W PNIU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
ROZKŁAD JAZDY BUSA
POLICJA
TELEFONY ALARMOWE
GMINNE KOŁO EMERYTÓW,RENCISTÓW I INWALIDÓW
PODZIĘKOWANIA
ADOPCJA ZWIERZĄT


Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych ,,Moje Boisko –Orlik 2012” 

§ 1. Kompleks sportowy „Moje Boisko ORLIK 2012” służy do realizacji zadań własnych Gminy Dąbrowa Chełmińska w zakresie kultury fizycznej, w tym w szczególności do: 

1)realizacji zajęć szkolnych w ramach wychowania fizycznego; 

2)propagowania sportu, współzawodnictwa sportowego i zdrowego stylu życia; 

3)upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy wśród dzieci, młodzieży i pozostałych grup wiekowych. 

§ 2. 1. Kompleks jest administrowany przez Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, zwany dalej ,,administratorem”. 

2. Godziny otwarcia Kompleksu Boisk będą ustalane w harmonogramie miesięcznym, udostępnianym do wiadomości publicznej w gablocie przy obiekcie oraz na stronie www.dabrowachelminska.lo.pl. 

3. Korzystanie z obiektu odbywa się za zgodą administratora obiektu. 

4. Za korzystanie z kompleksu boisk sportowych ,,ORLIK 2012” nie pobiera się opłaty. 

5. Umożliwia się rezerwację boiska. Harmonogram rezerwacji prowadzi pracownik obsługi boisk. 

6. Dopuszcza się możliwość ograniczenia lub odwołania korzystania z obiektu w sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych, na czas remontów czy koniecznych napraw. 

§ 3. Z obiektu korzystać mogą, po wcześniejszym zapoznaniu się z regulaminem: 

1)grupy zorganizowane; 

2)dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela; 

3)kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera; 

4)osoby uczestniczące oraz kibice wyłącznie podczas organizowanych imprez sportowych, z udziałem publiczności; 

5)zakłady pracy, organizacje, instytucje; 

6)osoby fizyczne; 

7)dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. 

§ 4. Z obiektu nie mogą korzystać osoby: 

1)z przeciwwskazaniami lekarskimi; 

2)których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub które są pod działaniem środków odurzających; 

3)poniżej 15 roku życia po zmroku bez pełnoletniego opiekuna. 

§ 5. Do obowiązków osób korzystających z obiektu należy: 

1)przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych znajdujących się na wyposażeniu obiektu; 

2)zachowanie czystości i porządku na terenie kompleksu boisk sportowych i w pomieszczeniach sanitarnych; 

3)podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu. 

§ 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się: 

1)pić napojów alkoholowych, palić papierosów, stosowania środków odurzających; 

2)regulowania ustawienia grzejników i innych urządzeń wyposażenia sanitariatu; 

3)używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców; 

4)wchodzenia na ogrodzenia i urządzenia sportowe; 

5)przeszkadzania w zajęciach lub grze; 

6)zakłócania porządku i używania słów wulgarnych; 

7)wprowadzania zwierząt; 

8)niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska; 

9)wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, deskorolka, rolki; 

10)wnoszenia opakowań szklanych i metalowych; 

11)wnoszenia materiałów pirotechnicznych i ognia otwartego. 

§ 7. 1. W czasie zawodów (zajęć) ich organizator jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z obiektu. 

2. Zajęcia grup szkolnych odbywać się mogą wyłącznie pod nadzorem nauczyciela (instruktora, trenera). 

3. Osoby korzystające z obiektu, w tym również osoby prowadzące zajęcia z uczniami szkół zobowiązuje się do: 

1)utrzymania czystości na terenie obiektu; 

2)zabezpieczenie mienia we własnym zakresie; 

3)przestrzeganie przepisów bhp, ppoż, porządkowych; 

4)nauczyciele, trenerzy, instruktorzy oraz pracownicy zatrudnieni do obsługi boisk sportowych upoważnione są do kontrolowania obuwia sportowego uczestników zajęć. 

§ 8. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

§ 9. Organizator zawodów (zajęć), pracownik do obsługi boisk sportowych może: 

1)nakazać opuszczenie obiektu wszystkim korzystającym; 

2)skontrolować pod kątem bezpieczeństwa osoby wchodzące na teren obiektu; 

3)zakazać wstępu osobom, które notorycznie zakłócają ład i porządek lub których zachowanie nie licuje z duchem sportowej rywalizacji i kibicowania. 

§ 10. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu.

poleć artykuł wersja do druku  

Copyright © 2007 by Logonet