Strona główna | Mapa strony | Kontakt
URZĄD GMINY
KONTAKT
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
INWESTYCJE I PROJEKTY
SAMORZĄDOWY INFORMATOR GMINY
BUDOWA NAPOWIETRZNEJ LINII 2x400 kV
OGŁOSZENIA
PRACOWNIA CERAMICZNA
KATALOG Z INFORMACJAMI
MAPA SERWISU
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GALERIA
ZDROWIE
KRUS - INFORMACJE DLA ROLNIKÓW
GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
OŚWIATA
SPORT
TURYSTYKA
WYKOPALISKA W PNIU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
SZKOLENIA
POLICJA
Ustalanie przebiegu linii 400kv
TELEFONY ALARMOWE
GMINNE KOŁO EMERYTÓW,RENCISTÓW I INWALIDÓW
PODZIĘKOWANIA
BEZDOMNE ZWIERZĘTA
AKTUALNOŚCI Archiwum
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
ROZKŁAD JAZDY
PODNIESIENIE KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW GMINY
PROJEKT-CYBERNASTOLATEK
GOSPODARKA ODPADAMI
PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY – Linia Dębowiec – Wałdowo Królewskie
FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

REGULAMIN I GMINNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „PIĘKNO NASZEJ GMINY”

1.Organizator konkursu: Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej.

2. Cele konkursu:                                                                                                       - Promowanie nowych talentów w twórczości fotograficznej, rozwijanie inwencji twórczej  i kreatywności, zachęcanie uczestników do dostrzegania piękna w najbliższej okolicy,

- zgromadzenie i popularyzacja najciekawszych fotografii promujących gminę, zabytki, ciekawe miejsca, tradycje i kulturę, ważne i inspirujące wydarzenia społeczne na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.

3. Uczestnictwo w konkursie:  

- konkurs adresowany jest do mieszkańców Gminy Dąbrowa Chełmińska,

 - warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie  zdjęć  i przesłanie w postaci elektronicznej w formacie jpg o rozdzielczość 300 dpi i wymiarach minimum 1800 x 2500 pikseli na adres email: promocja@dabrowachelminska.lo.pl,

- każdy z uczestników może zgłosić do konkursu OD JEDNEGO DO MAKSYMALNIE TRZECH ZDJĘĆ,

- Do Konkursu nie zostaną dopuszczone prace będące efektem obróbki cyfrowej (komputerowe zmiany, opracowania, fotomontaż).

4. Zasady i tryb przeprowadzenia  konkursu                                                        - Nadzór nad przebiegiem konkursu sprawuje Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska.           

- Kryteria oceny:

a) zgodność zdjęcia z regulaminem (pkt 0-10),

b) 
wartość artystyczną i techniczną, (pkt 0-10),

c) oryginalność ujęcia tematu (pkt 0-10),

d) ogólne wrażenie  (pkt 0-10).

- oceny fotografii dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora,

-  decyzje Komisji są ostateczne.

5. Terminarz:                                                                                                             - Konkurs fotograficzny trwać będzie od dnia 19.08.2020 r. do dnia 30.09.2020 r. Zdjęcia wraz z kartą zgłoszenia i oświadczeniem uczestnika konkursu należy wysłać do dnia 30.09.2020 r.  na adres mailowy promocja@dabrowachelminska.lo.pl (nie przyjmujemy prac w formie wydruków). Prace nadesłane po terminie nie będą brały udziału w konkursie,

- lista laureatów zostanie opublikowana na stronie www.dabrowachelminska.lo.pl   i Facebooku Gminy do dnia 15.10.2020 r.

6. Nagrody i wyróżnienia:                                                                                                                  

- Przewidziano 3 nagrody rzeczowe:

        I miejsce - nagroda o wartości   500,00 zł,

       II miejsce - nagroda o wartości   300,00 zł,

       III miejsce - nagroda o wartości  200,00 zł.

- Jednocześnie informujemy, że  organizator zastrzega sobie prawo zwiększenia puli nagród,

- nagrody zostaną przesłane pocztą, na adres uczestnika konkursu, podany w załączonej do pracy karcie zgłoszenia.

7.Kontakt:

- Regulamin, karty zgłoszeń można pobrać ze strony internetowej
www.dabrowachelminska.lo.pl

- Więcej informacji można uzyskać: Beata Zielińska-Gołembiewska  52 3816 005 wew. 53  lub e-mail: promocja@dabrowachelminska.lo.pl

8. Postanowienia końcowe:

- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykorzystywania zdjęć prac konkursowych, w celach promocji gminy na stronie www i Facebooku Gminy,  

- organizator uzyskuje prawo do umieszczania prac zgłoszonych do konkursu (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na stronie Gminy Dąbrowa Chełmińska  wiązanych z nią mediach społecznościowych,

- wybrane zdjęcia zostaną wyeksponowane w holu Urzędu Gminy,

- organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac niespełniających wymogów niniejszego Regulaminu,

- zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone do Konkursu zostały wykonane osobiście przez zgłaszającego,

- organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu,

- w kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego,

- ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.


-KARTA ZGŁOSZENIA- kliknij, aby zobaczyć

-OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU - kliknij, aby zobaczyć

- REGULAMIN - kliknij, aby zobaczyć
 

poleć artykuł wersja do druku  

Copyright © 2007 by Logonet