Strona główna | Mapa strony | Kontakt
URZĄD GMINY
KONTAKT
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
INWESTYCJE I PROJEKTY
SAMORZĄDOWY INFORMATOR GMINY
BUDOWA NAPOWIETRZNEJ LINII 2x400 kV
OGŁOSZENIA
PRACOWNIA CERAMICZNA
KATALOG Z INFORMACJAMI
MAPA SERWISU
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GALERIA
ZDROWIE
KRUS - INFORMACJE DLA ROLNIKÓW
GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
OŚWIATA
SPORT
TURYSTYKA
WYKOPALISKA W PNIU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
SZKOLENIA
POLICJA
Ustalanie przebiegu linii 400kv
TELEFONY ALARMOWE
GMINNE KOŁO EMERYTÓW,RENCISTÓW I INWALIDÓW
PODZIĘKOWANIA
BEZDOMNE ZWIERZĘTA
AKTUALNOŚCI Archiwum
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
ROZKŁAD JAZDY
PODNIESIENIE KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW GMINY
PROJEKT-CYBERNASTOLATEK
GOSPODARKA ODPADAMI
PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY – Linia Dębowiec – Wałdowo Królewskie
FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

WÓJT  GMINY  DĄBROWA  CHEŁMIŃSKA

ogłasza:

 

 

1.      I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej niezabudowanej nieruchomości gruntowej

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65) Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska  ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Produkcyjnej:

 

Lp.

Działka nr

/

położenie

Powierzchnia

[ha]

Księga wieczysta

Cena wywoławcza

[zł]

Wadium

[zł]

Uwagi

1

201/34

201/35

201/36

Dąbrowa Chełmińska

1,0694

BY1B/00064727/5

305.800,00

15.800,00

Do ceny nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT       w wysokości 23%

 

Działki Nr 201/34, 201/35, 201/36 objęte są ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 201/18 w Dąbrowie Chełmińskiej uchwalonego uchwałą NR VIII/61/03 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 września 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 19, poz. 216). Zgodnie z w/w planem przedmiotowe działki przeznaczone są pod zabudowę usługową i rzemieślniczą z funkcją uzupełniającą – zabudowa jednorodzinna.

  • Obciążenia nieruchomości – brak.
  • Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość – brak.

 

 

2.      I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej niezabudowanej nieruchomości gruntowej

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65) Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska  ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Dąbrowie Chełmińskiej (róg ul. Toruńskiej i Spokojnej)

 

Lp.

Działka nr

/

położenie

Powierzchnia

[ha]

Księga wieczysta

Cena wywoławcza

[zł]

Wadium

[zł]

Uwagi

1

156/3

Dąbrowa Chełmińska

0,1655

BY1B/00069969/8

53.800,00

3.800,00

Do ceny nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT       w wysokości 23%

 

Działka Nr 156/3 objęta jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: Strażacką, Chełmińską, Toruńską oraz granicami wsi w Dąbrowie Chełmińskiej uchwalonego uchwałą NR V/25/07 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23.02.2007 r. (Dz. Urz. Nr 06.04.2007 r.) Zgodnie z w/w planem przedmiotowa działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

  • Obciążenia nieruchomości – brak.
  • Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość – brak.

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 24.03.2020 r. o godz. 10ºº.

w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Bydgoska 21 (sala posiedzeń).

 

W przetargach mogą uczestniczyć osoby fizyczne lub prawne pod warunkiem wpłacenia wadium                    w pieniądzu PLN w wyżej wymienionej wysokości.

 

·         Wadium należy wpłacić na konto Gminy Dąbrowa Chełmińska

B/S O Dąbrowa Chełmińska 47 8142 1017 0003 5842 2000 0001

najpóźniej do dnia 18.03.2020 r. (tj. znajdować się na koncie Gminy)

W tytule przelewu należy określić na którą z działek zostaje wpłacane wadium.

 

·         Przed otwarciem przetargu jego uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:

- dowód tożsamości,

- ksero aktualnego wypisu z właściwego rejestru, oryginał do wglądu (osoby prawne),

- zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości (osoby pozostające w ustawowym ustroju wspólności majątkowej) lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego,

·         Wpłacone wadium przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia  nieruchomości, a w przypadku uchylania się od umowy notarialnej, wadium nie podlega zwrotowi.

·         Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu, zwraca się w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu na wskazane przez uczestnika konto bankowe.

·         Nabywca nieruchomości zawiadomiony zostanie o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

·         Koszty związane z zapisem notarialnym nieruchomości ponosi nabywca.

·         Bliższych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21, pokój nr 2 lub telefonicznie pod  nr (52) 38-16-005 wew. 45.

 

Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, tablicach ogłoszeń sołectw, opublikowano na stronie internetowej Gminy Dąbrowa Chełmińska oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dąbrowa Chełmińska.

poleć artykuł wersja do druku  

Copyright © 2007 by Logonet