Strona główna | Mapa strony | Kontakt
URZĄD GMINY
KONTAKT
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
INWESTYCJE I PROJEKTY
SAMORZĄDOWY INFORMATOR GMINY
BUDOWA NAPOWIETRZNEJ LINII 2x400 kV
OGŁOSZENIA
PRACOWNIA CERAMICZNA
KATALOG Z INFORMACJAMI
MAPA SERWISU
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GALERIA
ZDROWIE
KRUS - INFORMACJE DLA ROLNIKÓW
GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
OŚWIATA
SPORT
TURYSTYKA
WYKOPALISKA W PNIU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
SZKOLENIA
POLICJA
Ustalanie przebiegu linii 400kv
TELEFONY ALARMOWE
GMINNE KOŁO EMERYTÓW,RENCISTÓW I INWALIDÓW
PODZIĘKOWANIA
ADOPCJA ZWIERZĄT
AKTUALNOŚCI Archiwum
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
ROZKŁAD JAZDY
PODNIESIENIE KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW GMINY

WÓJT  GMINY  DĄBROWA  CHEŁMIŃSKA

ogłasza:

1.      I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych

            Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska  ogłasza    

      I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Jaskółczej, Malinowej, Agrestowej, Cichej:

 

Lp

Działka nr

/

położenie

Powierzchnia

[ha]

Księga wieczysta

Cena wywoławcza

[zł]

Wadium

[zł]

Uwagi

1

574

ul.

Jaskółcza

0,0904

BY1B/00069968/1

47.000,00

5.000,00

Do ceny nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT       w wysokości 23%

2

60/49

ul. Malinowa

0,1192

BY1B/00069965/0

42.000,00

4.000,00

3

60/48

ul. Malinowa

0,1126

BY1B/00069965/0

40.000,00

4.000,00

4

60/47

ul. Malinowa

0,1127

BY1B/00069965/0

40.000,00

4.000,00

5

60/46

ul. Malinowa

0,1092

BY1B/00069965/0

39.000,00

4.000,00

6

60/44

ul. Malinowa

0,1198

BY1B/00069965/0

45.000,00

5.000,00

7

60/43

ul. Malinowa

0,1136

BY1B/00069965/0

45.000,00

5.000,00

8

60/42

ul. Malinowa

0,1052

BY1B/00069965/0

41.000,00

4.000,00

9

60/41

60/52

ul. Agrestowa

0,1388

BY1B/00069965/0

50.000,00

5.000,00

10

60/40

60/51

ul. Agrestowa

0,1168

BY1B/00069965/0

44.000,00

4.000,00

11

60/39

ul. Agrestowa

0,1402

BY1B/00069965/0

51.000,00

5.000,00

12

499/2

ul. Cicha

0,0766

BY1B/00069964/3

34.000,00

3.000,00

 

·         Wyżej wymieniona działka Nr 574 objęta jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowego „ Dąbrowa Południe” uchwalonego uchwałą Nr XII/86/04 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 lutego 2004r (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom Nr 46 poz. 766). Zgodnie z w/w planem przedmiotowa działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

·         Wyżej wymienione działki Nr 60/49, 60/48, 60/47, 60/46, 60/44, 60/43, 60/42, 60/41 i 60/52, 60/40 i 60/51, 60/39  objęte są ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dąbrowa Chełmińska - NR2 uchwalonego uchwałą Nr XVI.117.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 grudnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 175 z 2016 r.). Zgodnie z w/w planem przedmiotowe działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

·         Wyżej wymieniona działka Nr 499/2 objęta jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbrowa Centrum” w Dąbrowie Chełmińskiej uchwalonego uchwałą Nr XXIII/169/05 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 06 lipca 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 94 poz. 1724).  Zgodnie z w/w planem przedmiotowa działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

·         Obciążenia nieruchomości – brak.

·         Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość – brak.

 

2.      II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych

            Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska  ogłasza    

     II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Produkcyjnej:

 

Lp

Działka nr

/

położenie

Powierzchnia

[ha]

Księga wieczysta

Cena wywoławcza

[zł]

Wadium

[zł]

Uwagi

1

201/31

ul. Produkcyjna

0,1840

BY1B/00064727/5

55.500,00

5.000,00

Do ceny nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT

w wysokości 23%

 

·         Wyżej wymieniona działka Nr 201/31 objęta jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 201/18 w Dąbrowie Chełmińskiej uchwalonego uchwałą Nr VIII/61/03 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 września 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 19, poz. 216 z dnia 20.02.2004 r.). Zgodnie z w/w planem przedmiotowa działka przeznaczona jest pod usługi i rzemiosło, z możliwością wprowadzenia funkcji uzupełniającej – zabudowy mieszkaniowej.

·         Obciążenia nieruchomości – brak.

·         Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość – brak.

·         I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się 01.08.2018 r.

 

·         Przetarg odbędzie się w dniu 29.11.2018 r. o godz. 10ºº 

w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Bydgoska 21 (sala posiedzeń).

 

·         W przetargach mogą uczestniczyć osoby fizyczne lub prawne pod warunkiem wpłacenia wadium                     w pieniądzu PLN w wyżej wymienionej wysokości.

 

·         Wadium należy wpłacić na konto Gminy Dąbrowa Chełmińska

B/S O Dąbrowa Chełmińska 47 8142 1017 0003 5842 2000 0001

najpóźniej do dnia 23.11.2018 r. (tj. znajdować się na koncie Gminy)

W tytule przelewu należy określić na którą z działek zostaje wpłacane wadium.

 

·         Przed otwarciem przetargu jego uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:

- dowód tożsamości,

- ksero aktualnego wypisu z właściwego rejestru, oryginał do wglądu (osoby prawne),

- zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości (osoby pozostające w ustawowym ustroju wspólności majątkowej) lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego,

·         Wpłacone wadium przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia  nieruchomości, a w przypadku uchylania się od umowy notarialnej, wadium nie podlega zwrotowi.

·         Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu, zwraca się w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu na wskazane przez uczestnika konto bankowe.

·         Nabywca nieruchomości zawiadomiony zostanie o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

·         Koszty związane z zapisem notarialnym nieruchomości ponosi nabywca.

·         Bliższych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21, pokój nr 11 lub telefonicznie pod  nr (52) 38-16-005 wew. 62.

Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, tablicach ogłoszeń sołectw, opublikowano na stronie internetowej Gminy Dąbrowa Chełmińska oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dąbrowa Chełmińska

poleć artykuł wersja do druku  

Copyright © 2007 by Logonet