Strona główna | Mapa strony | Kontakt
URZĄD GMINY
KONTAKT
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
INWESTYCJE I PROJEKTY
SAMORZĄDOWY INFORMATOR GMINY
BUDOWA NAPOWIETRZNEJ LINII 2x400 kV
OGŁOSZENIA
PRACOWNIA CERAMICZNA
KATALOG Z INFORMACJAMI
MAPA SERWISU
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GALERIA
ZDROWIE
KRUS - INFORMACJE DLA ROLNIKÓW
GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
OŚWIATA
SPORT
TURYSTYKA
WYKOPALISKA W PNIU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
SZKOLENIA
POLICJA
Ustalanie przebiegu linii 400kv
TELEFONY ALARMOWE
GMINNE KOŁO EMERYTÓW,RENCISTÓW I INWALIDÓW
PODZIĘKOWANIA
ADOPCJA ZWIERZĄT
AKTUALNOŚCI Archiwum
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
ROZKŁAD JAZDY
PODNIESIENIE KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW GMINY

REGULAMIN KONKURSU NA NAJCIEKAWSZY WITACZ DOŻYNKOWY PRZYDROŻNY W 2018 ROKU


MIEJSCE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: Otowice „ Na Polanie”

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: 18 sierpnia 2018 r.

ORGANIZATOR:

1.Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska
2.Konkursem objęte są sołectwa z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska

CEL KONKURSU

1. Celem konkursu jest zachowanie tradycji budowania w wioskach słomianych scenografii przy drogach publicznych i na skwerach w okresie dożynek;
2. Celem jest aktywizacja mieszkańców we wspólnej pracy i kreowaniu wizerunku swojej miejscowości.
3. Rozpropagowanie informacji o Dożynkach Gminnych w Otowicach, gm. Dąbrowa Chełmińska

WARUNKI UCZESTNICTWA

1.Uczestnicy konkursu dokonując zgłoszenia do Konkursu akceptują jego regulamin oraz zobowiązują się uszanować wszelkie postanowienia Komisji Konkursowej.
2. Na jedno sołectwo przypada tylko jeden witacz dożynkowy do oceny (bez względu na to ile witaczy wykona dane sołectwo).
3.Na ‘witaczu dożynkowym’ należy zamieścić widoczną informację o dacie, godzinie i miejscu dożynek. 4.‘Witacze dożynkowe’ powinny zostać ustawione w widocznym, bezpiecznym miejscu i nieutrudniającym ruchu pojazdów.

KRYTERIA OCENY

1. Promocja witacza- umieszczenie witacza na portalu społecznościowym bądź na stronie internetowej sołectwa ( punktacja 0-5)
2. Kreatywność i oryginalność projektu ( punktacja 0-5)
3. Wykorzystane materiały ( punktacja 0-5)
4. Estetyka wykonania ( punktacja 0-5)

NAGRODA

1. Nagrody za zajęcie I, II,III miejsca .
2. Organizator zastrzega sobie możliwość zwiększenia puli nagród.

KOMISJA KONKURSOWA

1. Przedstawiciele z sołectw, którzy zostaną zgłoszeni na formularzu zgłoszeniowym witacza dożynkowego do dnia 1 sierpnia 2018 roku.
2. Osoby pracujące w komisji nie mogą głosować na swoje sołectwo.

TERMINY

1. Zgłoszenie do udziału w Konkursie: W konkursie wezmą udział sołectwa, które zgłoszą chęć wzięcia udziału w Konkursie poprzez przesłany do Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej formularz zgłoszeniowy do dnia 1 sierpnia 2018 r. Wypełniając formularz zgłaszający wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu.
2.Witacze dożynkowe powinny być przygotowane do oceny do dnia 8 sierpnia 2018 roku do godziny 8.00.
3. Terminy pracy komisji konkursowej 8 sierpnia 2018 roku.
4. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu 18 sierpnia 2018 roku podczas oficjalnych uroczystości dożynkowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż:

1) Administratorem Twoich danych osobowych będzie Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska e-mailowo sekretariat@dabrowachelminska.lo.pl, telefonicznie 52 3816 056
2) Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod@dabrowachelminska.lo.pl .
3) Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu NA NAJCIEKAWSZY WITACZ DOŻYNKOWY PRZYDROŻNY W 2018 ROKU .
4) Twoje dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.
5) Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.
6) Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych, możesz je sprostować, gdy zachodzi taka konieczność. Masz także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7) Podania Twoich danych wymaga ustawa na podstawie, której działa administrator.
8) Przysługuje Ci także skarga do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9) Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. O ewentualnych zmianach organizacyjno-regulaminowych uczestnicy zostaną powiadomieni oddzielnym pismem.

2. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga organizator.

poleć artykuł wersja do druku  

Copyright © 2007 by Logonet