Strona główna | Mapa strony | Kontakt
URZĄD GMINY
KONTAKT
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
INWESTYCJE I PROJEKTY
SAMORZĄDOWY INFORMATOR GMINY
BUDOWA NAPOWIETRZNEJ LINII 2x400 kV
OGŁOSZENIA
PRACOWNIA CERAMICZNA
KATALOG Z INFORMACJAMI
MAPA SERWISU
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GALERIA
ZDROWIE
KRUS - INFORMACJE DLA ROLNIKÓW
GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
OŚWIATA
SPORT
TURYSTYKA
WYKOPALISKA W PNIU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
SZKOLENIA
POLICJA
Ustalanie przebiegu linii 400kv
TELEFONY ALARMOWE
GMINNE KOŁO EMERYTÓW,RENCISTÓW I INWALIDÓW
PODZIĘKOWANIA
ADOPCJA ZWIERZĄT
AKTUALNOŚCI Archiwum
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
ROZKŁAD JAZDY
PODNIESIENIE KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW GMINY

OBWIESZCZENIE 
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO


Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), zawiadamia się, że dnia 10 sierpnia 2017 r. Wojewoda Kujawsko - Pomorski wydał dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziorna decyzję Nr 4/2017, znak: WIR.II.747.13.2017.AK o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa linii 400 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo” (gmina Zławieś Wielka, gmina Unisław, gmina Dąbrowa Chełmińska) w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa linii 400 kV Pątnów – Jasiniec – Grudziądz”.

Inwestycja lokalizowana będzie na następujących nieruchomościach:

(lista zawiera 82 nieruchomości, z czego jedną z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska, t.j w miejscowości Otowice dz. nr 5129 , nr kw BY1B/00041526/9 - załacznik (88kB) pdf )

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 (zdanie drugie) cyt. ustawy, Wojewoda doręcza właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej zawiadomienie o wydaniu decyzji na adres określony w katastrze nieruchomości, przy czym doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.

Ostateczna decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej stanowi podstawę do dokonywania wpisów w księdze wieczystej i w katastrze nieruchomości (art. 12 ww. ustawy).

Strony postępowania mają prawo zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa, ul. Konarskiego 1-3, budynek B, X piętro, pok. 104 w dniach pracy Urzędu, w godzinach 8:00 – 15:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (tel. 52 34-97-497).

Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, odwołanie od niniejszej decyzji wnosi się do Ministra Infrastruktury i Budownictwa, za pośrednictwem Wojewody Kujawsko–Pomorskiego, w terminie 14 dni od obwieszczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji.

Odwołanie od niniejszej decyzji administracyjnej powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 25 ust. 3 przywołanej ustawy).

Stosownie do art. 49 § 2 K.p.a. (zdanie drugie) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

załacznik (88kB) pdf <- kliknij, aby pobrać pełną treść obwieszczenia
Obwieszczenie ns tronie BIP Urzędu Wojewódzkiego - kliknij link

poleć artykuł wersja do druku  

Copyright © 2007 by Logonet