Strona główna | Mapa strony | Kontakt
URZĄD GMINY
KONTAKT
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
INWESTYCJE I PROJEKTY
SAMORZĄDOWY INFORMATOR GMINY
BUDOWA NAPOWIETRZNEJ LINII 2x400 kV
OGŁOSZENIA
PRACOWNIA CERAMICZNA
KATALOG Z INFORMACJAMI
MAPA SERWISU
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GALERIA
ZDROWIE
KRUS - INFORMACJE DLA ROLNIKÓW
GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
OŚWIATA
SPORT
TURYSTYKA
WYKOPALISKA W PNIU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
SZKOLENIA
POLICJA
Ustalanie przebiegu linii 400kv
TELEFONY ALARMOWE
GMINNE KOŁO EMERYTÓW,RENCISTÓW I INWALIDÓW
PODZIĘKOWANIA
ADOPCJA ZWIERZĄT
AKTUALNOŚCI Archiwum
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
ROZKŁAD JAZDY
PODNIESIENIE KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW GMINY

W spotkaniu udział wzięli wg listy obecności:

 Przebieg spotkania:

1. Radosław Ciechacki Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska powitał zebranych. Przedstawił cel spotkania tj. wyjaśnienie zarzutów i pytań sformułowanych w protokole ze spotkania, które odbyło się dnia 17.11.2015 r. Zaproponował, aby przedstawiciele „Wykonawcy budowy linii elektroenergetycznej” udzielali odpowiedzi na kolejno sformułowane zarzuty i pytania.
2. P. Marek Rakoczy stwierdził, że w pierwszej kolejności należy wyjaśnić skierowane zarzuty pod adresem negocjatorów, którzy mieli za zadanie spotykać się z właścicielami nieruchomości przedkładając im wzory umów, wyciąg z operatu szacunkowego określającego wysokość wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu oraz załącznik do projektu umowy przestawiający w formie graficznej (mapie) i opisowej (oznaczenie nieruchomości, wyliczoną powierzchnię), zajętej nieruchomości pod inwestycję.
3. P. Michał Wąchała zarzucił, że wyznaczony do negocjacji P. Adam Borkowski żądał podpisania od razu (bez zastanowienia) przedłożonych projektów umów strasząc jednocześnie, że jeśli umowy te nie zostaną podpisane, to w listopadzie/grudniu zostanie rozpoczęta procedura lokalizacji budowy linii na podstawie specustawy i decyzji wywłaszczeniowej Wojewody.
4. P. Adam Borkowski wyjaśnił, że nie naciskał aby natychmiast pospisywać umowy, lecz informował o możliwości przejęcia nieruchomości na podstawie specustawy.
5. P. Maria Knap, zapytała, czy to wzór umowy miał być podpisywany przez właścicieli nieruchomości
6. P. Marek Rakoczy wyjaśnił ,że w przypadku wyrażenia woli podpisania umowy o treści zawartej w umowie, umowa została by spersonalizowana i przedstawiona do podpisu.
7. P. Andrzej Barczyński stwierdził że na majowym spotkaniu w Boluminie było ustalone, że we wrześniu b.r. będą spotkania w terenie, na których będzie pokazany przebieg linii oraz lokalizacja słupów i wówczas będą uzgadniane warunki. We wrześniu miało być również spotkanie „Wykonawcy” z wszystkimi zainteresowanymi budową linii 2x400kV. W rzeczywistości zamiast tych spotkań, w listopadzie przyszli negocjatorzy z gotowymi umowami do podpisania, bez negocjacji. Wszyscy pamiętamy, że na spotkaniach PSE wprowadziło nas w błąd podając nieprawdziwe informacje dotyczące wielkości słupów, rodzajów słupów oraz odległości między słupami. Obawiamy, że ponownie zostaniemy oszukani, gdyż „Wykonawca” co innego mówi, a co innego robi.
8. P. Marek Zagórski: to Firma p. Marka Rakoczego wyjaśniała i prostowała informacje, które błędnie podawał inwestor PSE.
9. P. Marek Rakoczy wyjaśnił, że nie zrozumiał, aby zostało ustalone na majowym zebraniu o zorganizowaniu spotkania we wrześniu, za co przeprasza.
10. P. Piotr Ciesiński – poinformował, że reprezentuje teścia i że nikt u nich nie był w celu podpisania umowy i dokonania uzgodnień.
11. P. Marek Zagórski poprosił, aby zainteresowani, którzy chcą ponownie spotkać się z przedstawicielami inwestora, lub ci do których negocjatorzy jeszcze nie dotarli, proszeni są o pozostanie na chwilę po spotkaniu w celu podania numerów telefonicznych.
12. Radosław Ciechacki, Wójt Gminy prosi, aby negocjatorzy sporządzali protokoły w dwóch egzemplarzach i jeden pozostawiali właścicielom nieruchomości.
13. P. Michał Wąchała zapytał dlaczego w dostarczonej do podpisu umowie mówi się o oddaniu w użytkowanie całej nieruchomości, a nie części nieruchomości, co innego jest mówienie że tylko pas technologiczny, a co innego na piśmie.
14. P. Marek Rakoczy wyjaśnił, że służebność przesyłu będzie wpisana do księgi wieczystej, do której wpisana jest nieruchomość.
15. P. Marek Rakoczy odniósł się do pytania 1 opisanego w protokole z dnia 17 listopada: dotyczącego przebiegu linii na działkach nr 355, 356, 357, 358 i 359 w obrębie Ostromecko. Przebieg projektowanej linii przez wskazane działki jest w bardzo dużym stopniu uzależniony od kąta skrzyżowania linii kolejowej, Skrzyżowanie takiej linii z terenami PKP musi wynosić od 600do 900. Przesunięcie lokalizacji słupa na działce nr 1111/1 obręb Bolumin jest technicznie niemożliwe, z uwagi na włączenie projektowanej nowej trasy lokalizacji linii 400 z trasą po istniejącej linii 220kV. Ponadto na miejsce lokalizacji słupów mają wpływ przepisy techniczne dotyczące rozpiętości linii, która wynosi od 300 do 450 m.
16. P. Andrzej Barczyński wnosi, aby w projekcie umowy doprecyzować prawo do dysponowania Nieruchomością na cele budowlane poprzez określenie czasu tj. „do rozpoczęcia eksploatacji”. 17. P. Marek Rakoczy poinformował, że zmiana zapisów w projekcie umowy będzie wymagała zgody PSE.
18. P. Mariusz Olichwiruk – radca prawny PILE ELBUD mówił o pojęciu służebności przesyłu, które będzie wpisane do ksiąg wieczystych na podstawie umów notarialnych. Powiedział, że pojęcie służebności przesyłu regulują przepisy kodeksu cywilnego. Służebność przesyłu ma być określona na czas nieoznaczony, gdyż nie można ustalić na jaki czas wybudowana linia będzie funkcjonowała, nie można również przewidzieć czy dojdzie do likwidacji przedsiębiorstwa stanowiącego własność Skarbu Państwa.
19. P. Andrzej Barczyński wnosi, aby w umowie było określone „na czas eksploatacji tej linii”, chodzi o to, aby przyszły inwestor na mocy dzisiaj ustalonej służebności przesyłu nie mógł budować w przyszłości nowych linii 400kV.
20. P. Andrzej Barczyński wnosi o wykreślenie w § 2 ust. 1 projektu umowy wyrażenia „w sposób nieodwołalny i bez ograniczenia czasowego”.
21. P. Marek Rakoczy poinformował, że uwagę tą przekaże inwestorowi tj. PSE
22. P. Marek Rakoczy poinformował, że oprócz wynagrodzenia za służebność przesyłu, właściciele nieruchomości otrzymają odszkodowanie za spowodowane straty. Straty zostaną określone na podstawie protokołów, które zostaną sporządzone przed wejściem wykonawcy na grunt oraz po wybudowaniu inwestycji. Dojazdy do terenu inwestycyjnego będą tak wyznaczone, aby koszty budowy takiej drogi były jak najmniejsze. Będą również uwzględniane uwagi właścicieli nieruchomości i warunki terenowe.
23. P. Szwajkowski zapytał, jak będzie wyglądała sprawa pobieranych dopłat z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a ograniczenia użytkowania w pasie technologicznym, oraz w wyniku zniszczeń upraw w trakcie budowy inwestycji.
24. P. Marek Rakoczy poinformował, aby właściciele nieruchomości, którzy pobierają dopłaty z Agencji wpisali ten fakt do protokołu. Właściciele winni uzyskać odpowiedź z Agencji, czy teren zajęty pod pas technologiczny winien być zgłaszany do dopłat.
25. P. Barczyński wniósł o zmianę określenia czasu do założenia bądź wyprostowania zapisów w księdze wieczystej (§ 3 ust. 2 projektu umowy).
26. P. Marek Rakoczy zaproponował ,że termin może zostać przedłużony do do 8-miu miesięcy 27. P. Damian Muchewicz domaga się, żeby służebność dotycząca przesyłu była ustanowiona wyłącznie na rzecz podmiotów z większościowym udziałem Skarbu Państwa Polskiego. Wnosi również o wykreślenie wyrazu „brutto” dotyczącego wynagrodzenia za służebność. Obecnie od wynagrodzenia nie pobiera się podatku, lecz nie wiadomo jakie przepisy będą obowiązywać w momencie podpisywania aktów notarialnych.
28. P. Marek Rakoczy poinformował, że wyjaśni z inwestorem oraz przepisami, czy jest możliwy do spełnienia wnioskowany warunek dotyczący ustanowiona służebności wyłącznie na rzecz podmiotów z większościowym udziałem Skarbu Państwa Polskiego. Natomiast wyraz brutto zostanie wykreślony.
29. P. Michał Wąchała pytał, jaki będzie naliczany podatek od gruntu pod słupami.
30. P. Radosław Ciechacki- Wójt Gminy wyjaśnił, że podatek będzie naliczany zgodnie z wypisami z rejestru gruntów, jeśli będzie w rejestrze gruntów teren oznaczony symbolem ‘Ba” to będzie naliczany podatek od nieruchomości, na dzień dzisiejszy 0,20zł/m2
31. Odpowiedzi na zgłoszony zarzut dotyczący klauzul niedozwolonych wyjaśnił radca prawny P. Mariusz Olichwiruk. Klauzule niedozwolone są określone w przepisach Kodeksu Cywilnego. Treść zawarta we wzorze umowy nie jest niedozwolona. P. Marek Rakoczy poinformował, że jeśli właściciel dojdzie do porozumienia co do ustanowienia służebności przesyłu za odpowiednie wynagrodzenie, to nie może mieć miejsca sytuacja, w której pomimo wypłacenia pieniędzy będzie nadal protestował. Punkt ten jest zabezpieczeniem interesów Inwestora. Wobec tego po podpisaniu umowy nie będzie przysługiwać bezkarnie prawo odwołania czy protestowania w postępowaniu administracyjnym. W przypadku gdyby budowa przebiegała niechlujnie, niezgodnie z przepisami, lub ponad to, co zostało umówione w umowie przesyłu, to wówczas właściciel winien zgłaszać te zarzuty do Generalnego Wykonawcy bądź Inwestora. Telefony kontaktowe winny być podane w protokołach przekazania nieruchomości na cele budowlane. Dane szczegółowe dotyczące oznaczenia części nieruchomości będą wpisane do umowy.
32. P. Zofia Wąchała zapytała jak będzie odbywać się montaż linii, czy roboty będą wykonywane w pasie technologicznym, czy również poza nim. Lokalizacja słupa na działce nr 161/3 obręb Bolumin planowana jest blisko rowu i nie będzie możliwości przejechania przez ten rów ciężkim sprzętem.
33. P. Marek Rakoczy wyjaśnił, że są stosowane różne sposoby wykonywania robót budowlanych i zajęcie nieruchomości poza pasem technologicznym będzie stosowane w uzasadnionych przypadkach i tylko gdy jest to konieczne.
34. P. Damian Muchewicz oraz P. Szwajkowski domagają się udzielenia odpowiedzi , dlaczego planowana inwestycja budowa linii elektroenergetycznej 2x400kV relacji Bydgoszcz Jasiniec- Grudziądz Węgrowo nie może być zlokalizowana wzdłuż Wisły na gruntach państwowych, lecz jest lokalizowana na gruntach osób fizycznych.
35. P. Marek Rakoczy wyjaśnił, że lokalizacji tej linii z takim przebiegiem jest ujęta w wojewódzkim planie zagospodarowania przestrzennego, a korekta tego przebiegu została wypracowana na spotkaniach w 2013 r. . Wykonawca zobowiązał się do wykonania analizy z uzasadnieniem, że lokalizacja przedmiotowej inwestycji wzdłuż Wisły jest niemożliwa.
36. Wyjaśnienia P. Rakoczego dotyczącego wpływu na zdrowie osób przebywających w pasie technologicznym linii dwutorowej 400 kV podczas wykonywania prac rolniczych i tego operatu nie sporządzono. Ponadto zobowiązał się, że odpowiedź Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Gospodarki na interpelację poselską posłów Grzegorza Schreibera i Kosmy Złotowskiego nr 13429 w sprawie warunków budowania linii elektroenergetycznych w Polsce jako zgodna z przepisami zostanie podpisana również przez przedstawicieli Inwestora i przesłana na piśmie P. Damianowi Muchewiczowi.
37. Pan Marek Rakoczy wyjaśnił, że utrzymanie w należytym porządku terenu wokół słupów będzie należał do właściciela nieruchomości. W związku ze zgłaszanym uwagami związanymi z problemem wykaszania pod słupami ze względu na utrudniony dostęp, inwestor zobowiązał się do sprawdzenia , czy możliwe będzie wybetonowanie terenu pod słupem.
38. P. Maria Knap żąda, aby słup zlokalizowany na działce nr 83/4 obręb Wałdowo królewskie przenieść na teren Lasów Państwowych Nadleśnictwa Toruń. Na zebraniu ustalono, że Wykonawca przeanalizuje, czy ze względów przepisów technicznych będzie możliwa zmiana lokalizacji na grunty leśne. W przypadku pozytywnym Wójt gminy wystąpi z wnioskiem do Nadleśnictwa Toruń o wyrażenie zgody na lokalizację słupa na ich terenie.
39. P. Marek Rakoczy odniósł się do propozycji P. Teresy Pobudkiewicz dotyczący o przesunięcia lokalizacji słupa na działce nr 82 obręb Wałdowo Królewskie informując, że przesunięcie słupa nie jest możliwe, gdyż lokalizacje słupa są tak projektowane, aby słupy, w tym fundamenty i roboty budowlane prowadzone były na obszarze jednej nieruchomości.
40. Na zgłaszane wnioski dotyczące wysokości naliczenia wynagrodzenia za służebność przesyłu i niemożnością zapoznania się z operatem szacunkowym (właściciele otrzymali tylko wyciąg z ceną końcową) Wykonawca zobowiązał się do udostępnienia właścicielom nieruchomości operatu szacunkowego, na podstawie którego dokonano obliczenia wysokości wynagrodzenia. 41. P. Marek Rakoczy przedstawił procedurę, jaka będzie stosowana w przypadku nie- podpisania umowy dotyczącej służebności przesyłu.
42. P. Michał Wąchała poinformował, że wolałby sprzedać część nieruchomości w sąsiedztwie lokalizacji słupa niż ustanowić służebność przesyłu. Słup został tak zlokalizowany, że uniemożliwia uprawę, a tym samym utratę korzyści na powierzchni ok. 0,2000ha, natomiast wynagrodzenie za lokalizację słupa obejmuje, powierzchnię ok.100m2
43. Damian Muchewicz zwrócił uwagę, na uszczegółowienie zapisów umowy zgodnie z wolą zainteresowanych, ze względu na pierwszeństwo zapisów umowy nad zapisami ogólnymi ustaw (np. Kodeks cywilny, Prawo budowlane, itp.)
44. Andrzeja Barczyńskiego reprezentującego głosy właścicieli nieruchomości ustalono, że po ponownych spotkaniach negocjatorów z zainteresowanymi, dostarczeniu wzorów umów i podpisaniu protokołów ze zgłaszanymi uwagami zostanie zwołane spotkanie przedstawicieli Wykonawcy, Gminy i właścicieli nieruchomości. W tym czasie sporządzony zostanie operat szacunkowy przez rzeczoznawcę wybranego przez właścicieli nieruchomości. Dopiero po wypracowaniu zgodnego stanowiska na tym spotkaniu będzie możliwe podpisywanie umów.

 Protokołowała: Teresa Łabaj

poleć artykuł wersja do druku  

Copyright © 2007 by Logonet